Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Aktualnie otwarte konkursy

Najbliższe konkursy

 

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

 • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
 • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
  • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej - wyszukaj opiekuna projektu
  • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF)
 • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)

 

Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.


Informacje dla realizujących projekty


Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

 

1

Nazwa Jednostki 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, woj. Małopolskie

3

Numer telefonu

+48 12 683 10 000

4

Numer faks

+48 12 683 11 21

5

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

6

Adres strony www

www.awf.krakow.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Anna Marchewka

8

Numer NIP

675 000 19 52

9

Numer REGON

000327847

10

Identyfikator gminy1

126101 1

11

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

X

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

 

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

 

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polska Akademia Umiejętności

 

Fundacja

 

Stowarzyszenie

 

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 

Przedsiębiorstwo

 

 

12

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

X 

Uczelnia wojskowa

 

Uczelnia służb państwowych

 

Uczelnia artystyczna

 

Uczelnia medyczna

 

Uczelnia morska

 

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

 

Nie dotyczy

 

 

13

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU - uniwersytet

 

AUT – uniwersytet techniczny

 

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

 

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

 

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

 

AUPI – uniwersytet o innym profilu

 

AP - politechnika

 

AA - akademia

X 

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

 

ZZ – uczelnia zawodowa

 

Nie dotyczy

 

 

14

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

X 

Nie

 

 

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

X 

Nie

 

 

16

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

X 

Nie

 

 

17

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

X 

Nie

 

Nie dotyczy

 

 

18

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe 

 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) 

 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

X

Inna forma prawna

 

 

19

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

 

Małe

 

Średnie

 

Duże (inne)

 

Nie dotyczy

X

 

  Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

 

Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.

 

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie badań statutowych oraz środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego

Dysponentami środków na finansowanie badań naukowych w ramach wydzielonych z subwencji i przyznanych na podstawie Zarządzenia Rektora środków finansowych na badania statutowe i na utrzymanie potencjału naukowego są Dziekani Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Ze środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego
– mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszone we wniosku o dofinansowanie:

 • działań niezbędnych do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, normy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, usługi obce – świadczone przez podmioty zewnętrzne, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i inne związane z wyjazdem),
 • utrzymania infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa, materiały eksploatacyjne i laboratoryjne, odczynniki oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu, amortyzacja środków trwałych),
 • zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi),
 • zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, związanej
  z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1), niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem, doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych peryferyjnym, planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych).

Wniosek o finansowanie tematu lub zadania badawczego może złożyć w terminie ustalonym przez Dziekana:

 • nauczyciel akademicki ze stopniem doktora - za zgodą Dyrektora/Kierownika Instytutu/Katedry/Zakładu lub nauczyciel akademicki ze stopniem
  dr habilitowanego oraz z tytułem profesora,
 • Kierownik Zakładu.

Wnioski opracowane zgodnie z wymogami pracy naukowej składa się do Działu Nauki i Wydawnictw.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badany, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
 • harmonogram wykonania badań,
 • plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie przekraczający 25 000 zł,
 • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji
  w Zakładzie/Katedrze/Instytucie. Jeżeli wykonawcą jest pracownik innej uczelni, podać jej nazwę i zasady współpracy.

Łączny okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 2 lata.

Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe Dziekani powołują recenzentów wniosków.

Do oceny dopuszcza się wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi określone
w powyższych punktach.

Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto odpowiednio do charakteru tematu:

 • wartość merytoryczną,
 • zasadność wykonania,
 • możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie nakładów finansowych.

Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzentów za pomocą Kwestionariusza oceny wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki i Wydawnictw.

Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania decyzji Rektora o przyznaniu środków finansowych na tzw. działalność statutową.

Dziekani mają prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji, w kwocie innej w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków.

Środki finansowe przyznawane są na 1 rok realizacji badań, kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań.

Uruchomienie środków następuje niezwłocznie po wydzieleniu i przyznaniu środków pochodzących z subwencji na podstawie Zarządzenia Rektora oraz po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dziekana o przyznaniu finansowania.

Środki finansowe przyznane na realizację tematu nie mogę być wydatkowane na inne cele niż określone we wniosku.

Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe w realizowanym wniosku, które wynikły w trakcie realizacji projektu winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana.

Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi w terminie 2 tygodni od dnia przekazania sprawozdania.

Dziekani mają prawo do kontroli przebiegu wykonywania prac badawczych, sposobu wydatkowania przyznanych na ten cel środków finansowych w całym okresie realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji projektów lub
w gospodarowaniu środkami finansowymi powoduje wstrzymanie płatności.

Kierownicy projektów składają raporty roczne oraz końcowe do Dziekana, do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu środków finansowych.

Raporty roczne oraz końcowe z realizacji badań w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego podlegają merytorycznej ocenie przez Dziekanów. Ocenie podlega w szczególności:

 • realizacja celu badań, weryfikacja hipotez, znaczenia uzyskanych wyników, sposobu upowszechnienia wyników,
 • prawidłowość wykorzystania środków finansowych,
 • zgodność poniesionych wydatków z planem finansowym i harmonogramem.

Merytorycznym efektem końcowym realizowanych badań jest publikacja naukowa, którą należy przedstawić Dziekanowi w terminie 18 miesięcy od zakończenia projektu.

Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z publikacji wyników badań w określonych wyżej terminach spowoduje utratę starania się o finansowanie nowego projektu badawczego.

Kierownicy tematów otrzymujący dotację zobowiązani są do:

 • nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
 • prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
 • przestrzegania dyscypliny finansowej,
 • składania raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca może być pozbawiony dotacji oraz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków.

Dziekani sprawują nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.

Do dyspozycji Dziekana Wydziału w ramach rezerwy na nieprzewidziane okoliczności, pozostaje maksymalnie do 5% środków dotacji.

 

Finansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  w Krakowie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zasad przyznawania środków na finansowanie badań naukowych młodych naukowców oraz doktorantów

Środki wydzielone z subwencji przyznawane są młodym naukowcom - do 35 roku życia, którzy są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi wydziałów AWF Kraków lub studentami studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej.Ze środków pochodzących z subwencji, wydzielonych na badania młodych naukowców i doktorantów mogą być realizowane wydatki na:
 • wynagrodzenia w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce,
 • koszty współpracy z zagranicą (wyjazdy osób korzystających z dotacji),
 • finansowanie udziału w konferencjach/szkoleniach tematycznie związanych
  z zakresem badań,
 • dofinansowanie druku publikacji naukowych,
 • finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych (w tym wydawniczych),
 • finansowanie usług kserograficznych zleconych poza AWF Kraków
  (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni),
 • zakup książek,
 • zakup aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań badawczych, nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej.
 • zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych.
Środki przekazywane wydziałom na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej, są przyznawane przez Dziekanów w trybie wewnętrznym.Ogłoszenie o konkursie wraz z obowiązującymi w danym roku terminami, publikowane jest na stornie internetowej Działu Nauki i Wydawnictw.Środki przyznawane są na pisemny wniosek złożony przez pracownika/doktoranta w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki i Wydawnictw.Wniosek o przyznanie środków może być złożony indywidualnie przez jedną osobę lub przez grupę pracowników lub/i doktorantów realizujących wspólny projekt badawczy.Plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie może przekraczać 15.000,00 zł.Do oceny wniosków o przyznanie środków na badania naukowe, o których mowa w § 5 ust. 1., Dziekani powołują recenzentów wniosków o finansowanie prac naukowych młodych naukowców.Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest na podstawie „Kwestionariusza recenzji projektu badawczego "Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto odpowiednio do charakteru tematu:
 • wartość merytoryczną,
 • zasadność wykonania,
 • możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie nakładów finansowych.
Ocena złożonych wniosków dokonana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Rektora AWF w Krakowie o wysokości przyznanych środków celowych  na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań
z nimi związanych, służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej.Po zakończeniu oceny merytorycznej przez recenzentów zgłoszonych wniosków, Dziekani decydują o wysokości dofinansowania do projektów zakwalifikowanych do realizacji.Liczba projektów przyjętych do finansowania i ich wartość uzależniona będzie od wysokości środków finansowych przyznanych przez Rektora AWF na finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców i doktorantów.Dziekani mają prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji, w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej
w zależności od posiadanych środków oraz wartości merytorycznej projektu.Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji Rektora o przyznaniu środków finansowych na finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców i doktorantów.Środki finansowe przyznawane są na 1 rok realizacji badań, kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań.Uruchomienie środków następuje niezwłocznie po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dziekana o przyznaniu finansowania.Środki finansowe przyznane na realizację tematu nie mogę być wydatkowane na inne cele niż określone we wniosku.W przypadku konieczności przesunięcia wydatkowania części środków na rok następny, konieczne jest złożeniu podania do Dziekana o przyznanie możliwości wydatkowania pozostałej kwoty, wraz z dołączonym kosztorysem
i uzasadnieniem.Dokończenie wydatkowania środków w roku następnym możliwe jest po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowych wydatków (na dzień
30 listopada w roku przyznania).Osoba której przyznano środki zobowiązana jest w okresie do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu środków złożyć sprawozdanie finansowe
z wydatkowania środków oraz ogólne merytoryczne z przebiegu prac badawczych zaakceptowane przez Dziekana.Efektem końcowym merytorycznym realizowanych badań powinna być publikacja naukowa lub rozprawa doktorska, którą należy przedstawić Dziekanowi nie później niż 18 miesięcy po zakończeniu projektu.Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z opublikowania badań
w określonym wyżej terminie spowoduje utratę prawa ubiegania się o pomoc
w następnych latach.W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanych środków, kwota niewykorzystanych środków zostaje rozdysponowana w drodze dodatkowego konkursu ogłaszanego przez Dziekanów.Ostateczny podział środków w danym roku kalendarzowym i decyzje
o przyznanych kwotach zatwierdzają Dziekani.Dziekani sprawują nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków. 

Podkategorie