Konkursy NCN

Otwarte dane badawcze

C
zym są dane badawcze? Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały zebrane, zaobserwowane bądź stworzone podczas procesu badawczego mającego na celu otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. W zależności od tego, w jaki sposób lub w jakich celach powstały, możemy wyróżnić m.in. dane eksperymentalne, obserwacyjne, symulacyjne, kompilacyjne czy też dane referencyjne.

Korzyści płynące z udostępniania danych badawczych:

 • lepsza komunikacja i wymiana informacji pomiędzy specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny nauki;
 • wzrost liczby cytowań zarówno samych danych, jak i publikacji na nich opartych;
 • możliwość przeprowadzania analiz na podstawie unikalnych danych, których nie można ponownie zebrać;
 • możliwość oceny rzetelności prowadzonych badań;
 • możliwość wykorzystania istniejących zasobów i obniżenia kosztów badań

FAIR – zasady udostępniania danych
Findable – możliwe do odnalezienia (łatwo wyszukiwane i znajdowane)
Accessible – dostępne (np. w repozytorium danych)
Interoperable – interoperacyjne (opisane w odpowiednim standardzie oraz z zastosowaniem prawidłowej metodologii)
Reusable – możliwe do ponownego użycia (udostępnione do wielokrotnego użycia na odpowiedniej licencji) 

Plan zarządzania danymi badawczymi – Data Management Plan (DMP)
W ramach realizacja polityki Open Access agencje finansujące badania naukowe, instytucje zatrudniające naukowców oraz sami naukowcy mają chęć i potrzebę oceny jakości oraz wpływu wyników badań naukowych. Umieszczanie pełnych tekstów artykułów w otwartym dostępie zwiększa ich widoczność, a także ułatwia i przyśpiesza komunikację naukową oraz współpracę pomiędzy badaczami.Instytucje i programy finansujące badania naukowe coraz częściej wymagają od naukowców przedstawienia DMP na etapie składania i oceny wniosków grantowych. Narodowe Centrum Nauki wprowadziło obowiązek dołączania planu zarządzania danymi badawczymi do wniosku o finansowanie projektu. Plan ten jest uzupełniany na etapie składania raportu końcowego i oceniany po zakończeniu realizacji projektu.

Naukowcy pracujący w Polsce mają możliwość przechowywania i udostępniania danych w repozytoriach indeksujących dane badawcze:

 • RepOD (nowe okno) – repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW. W ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizuje i udostępnia wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
 • Zenodo (nowe okno) – międzynarodowe repozytorium danych badawczych. Umożliwia naukowcom ze wszystkich obszarów wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi. Przeznaczone dla tzw. małych danych. Opracowane dzięki inicjatywie OpenAIRE i CERN.
 • Repozytoria danych badawczych NIH (nowe okno) – amerykański National Institutes of Health współtworzy i promuje wiele specjalistycznych repozytoriów danych badawczych, spośród których wiele udostępnia tzw. duże dane zebrane w ramach konkretnych projektów. Na stronie NIH znajduje się tabela opisująca poszczególne repozytoria, informująca o ich stopniu otwartości i procedurach umieszczania w nich danych.
 • Mendeley (nowe okno) – wydawnictwo Elsevier, obok rozwijania menedżera bibliografii i portalu społecznościowego Mendeley, umożliwia swoim użytkownikom archiwizowanie i dalsze udostępnianie ich własnych danych badawczych. Moderowane dane zostają opatrzone stosownymi metadanymi oraz nadawany jest im numer DOI. Repozytorium przeznaczone jest dla tzw. małych danych.
 • MOST DANYCH (nowe okno) – przedsięwzięcie, w ramach którego na Politechnice Gdańskiej utworzone zostanie instytucjonalne repozytorium otwartych danych badawczych, które służyć będzie nie tylko PG, ale także konsorcjantom: Uniwersytetowi Gdańskiemu oraz Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Możliwe będzie rozszerzenie dostępu do platformy na inne uczelnie w regionie i kraju.

Bazy indeksujące repozytoria:

 • OpenDOAR (nowe okno) – międzynarodowa baza indeksująca biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne i repozytoria danych badawczych. Baza umożliwia wyszukiwanie samych repozytoriów, jak i przeszukiwanie ich zasobów.
 • Re3data (nowe okno) – prowadzona przez German Research Fundation międzynarodowa baza indeksuje repozytoria danych badawczych. Umożliwia wyszukiwanie repozytoriów według dziedziny wiedzy oraz kraju, w którym dane repozytorium jest prowadzone.

Co powinien zawierać Data Management Plan?

 • ocenę danych już dostępnych, opis braków i potrzeb;
 • opis sposobu gromadzenia danych (np. poprzez ankietę, instrument badawczy) i ich rodzaju (np. dane eksperymentalne lub obserwacyjne);
 • dokumentację i standardy opisu danych (metadane);
 • informacje o tym, kto będzie właścicielem praw autorskich i praw własności intelektualnej danych, a także kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie nimi;
 • wymogi i procedury związane z aspektami etycznymi pozyskiwanych danych;
 • opis procedur zapewniających kontrolę jakości danych (wraz z podziałem obowiązków i czynności związanych z nadzorowaniem i kontrolą poprawności danych);
 • plan dotyczący dostępu do danych oraz dzielenia się nimi (należy określić, na jakiej licencji dane będą dostępne);
 • krótko- oraz długoterminową strategię przechowywania i ochrony danych;
 • informacje, jakie środki będą potrzebne do wcielenia DMP.

Zobacz:
wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym (PDF)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/wytyczne_zarzadzanie_danymi.pdf
Przykłady planów zarządzania danymi w innych konkursach grantowych (nowe okno)
Otwarte dane badawcze w projektach naukowych na przykładzie Narodowego Centrum Nauki – prezentacja mgr Magdaleny Szuflity-Żurawskiej (PDF)
(
https://www.biblos.pk.edu.pl/uploades/Naukowiec%20w%20sieci/Plan%20zarz%C4%85dzania%20danymi%20badawczymi/ORD_NCN.pdf )

 

Konkursy NCN

 Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

 
Aktualnie otwarte konkursy
 

 

Otwarte konkursy:

 


 

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30
Czytaj więcej...

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

Czytaj więcej...
Termin składania wniosków: 31.01.2024r.
 
 
Akty prawne:
1.   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Zarządzenie Nr 25/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022  roku w sprawie zasad realizacji zadań z subwencji na finansowanie badań statutowych -  utrzymanie i rozwój  potencjału badawczego.

Dysponentami są Dziekani Wydziałów Uczelni. Rektor określa wysokość środków  finansowych z subwencji na realizację zadań z zakresu utrzymania i rozwoju potencjału badawczego na każdy rok kalendarzowy, po zasięgnięciu opinii: Prorektora ds. Nauki, Kwestora, Kierownika Działu Nauki i Wydawnictw.

Środki finansowe otrzymane na realizację zadania badawczego/projektu naukowego powinny być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 44pkt. 3. Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 869) - tj.

 • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze środków na badania statutowe  –  utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszone we wniosku o dofinansowanie:

 • działań niezbędnych do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, normy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, usługi obce- świadczone przez podmioty zewnętrzne, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i inne związane z wyjazdem, dofinansowanie publikacji artykułu naukowego). 
 • utrzymania infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa, materiały eksploatacyjne i laboratoryjne, odczynniki oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu,  amortyzacja środków trwałych 
 • zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi).
 • zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt. a.), niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem, doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych peryferyjnym, planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych).


Składanie wniosków, kryteria oceny i tryb rozpatrywania oraz kwalifikacje wniosków 

Wniosek o finansowanie tematu lub zadania badawczego może złożyć w terminie do 31 stycznia  roku kalendarzowego na który składany jest wniosek, bądź w innym terminie za zgodą Dziekana: nauczyciel akademicki z tytułem magistra  (za zgodą Kierownika Zakładu/Instytutu) doktora, dr habilitowanego, profesora, Kierownik Instytutu, Kierownik Zakładu,

Wnioski opracowane zgodnie z wymogami pracy naukowej składa się do Działu Nauki i Wydawnictw

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

 • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badany, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
 • harmonogram wykonania  badań,
 • plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie przekraczający 25 000,00 zł
 • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji w Zakładzie/Instytucie (jeżeli wykonawcą jest pracownik innej Uczelni, podać jej nazwę i zasady współpracy).

Łączny okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 2 lata. Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe Dziekani  powołują  recenzentów  Wniosków. Do oceny dopuszcza się wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi  określone w powyższych punktach.Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto  odpowiednio do charakteru tematu:

 • wartość merytoryczną,
 • zasadność wykonania badań,
 • możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie nakładów finansowych.

Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzentów  na podstawie Kwestionariusza oceny wniosku, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania  stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki i Wydawnictw. Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji Rektora o przyznaniu środków finansowych na badania statutowe – utrzymanie potencjału badawczego. Dziekani mają  prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji,   w kwocie innej w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków. Środki finansowe przyznawane są na 1 rok realizacji badań, kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań. Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dziekana o przyznaniu finansowania. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu badawczego powinny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, być uzasadnione i mieć ścisły związek z zaplanowanymi badaniami, zgodnie ze złożonym wnioskiem i kalkulacją kosztów. Od wydatków bezpośrednich naliczane są koszty pośrednie, ustalone odrębnym zarządzeniem Rektora. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe  w realizowanym wniosku, które  wynikły w trakcie realizacji projektu  winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana. Środki finansowe niewykorzystane   lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają  zwrotowi w terminie 2 tygodni od dnia przekazania sprawozdania. Dziekani mają prawo do kontroli przebiegu wykonywania prac badawczych, sposobu wydatkowania przyznanych  na ten cel środków finansowych w całym okresie realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji projektów lub w  gospodarowaniu środkami finansowymi powoduje wstrzymanie  płatności.


Składanie raportów cząstkowych i końcowych i ich ocena merytorycznych

Kierownicy projektów składają raporty roczne oraz końcowe  (załącznik nr 3 do Zarządzenia) do Dziekana  do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu środków finansowych. Raporty roczne oraz końcowe z realizacji badań finansowanych ze środków na utrzymanie i rozwój  potencjału badawczego  podlegają merytorycznej ocenie przez Dziekanów. Ocenie podlega w szczególności:

 • realizacja celu badań, weryfikacja hipotez, znaczenie uzyskanych wyników, sposób upowszechnienia wyników,
 • prawidłowość  wykorzystania środków finansowych,
 • zgodność poniesionych wydatków  z planem finansowym i harmonogramem.

Końcowe rozliczenie projektu badawczego następuje po przedstawieniu Dziekanowi w terminie 18 miesięcy od zakończenia projektu kopii co najmniej jednej publikacji oryginalnej w czasopiśmie z wykazu Ministra Edukacji i Nauki lub zaświadczenia z redakcji, w której praca została złożona, o zaakceptowaniu pracy do druku. Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z publikacji wyników badań w określonych wyżej terminach spowoduje utratę możliwości  starania się o finansowanie nowego projektu badawczego.

 Kierownicy projektów otrzymujący finansowanie  zobowiązani są do:     

 • nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych
 • prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
 • przestrzegania dyscypliny finansowej,
 • składania raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zostanie pozbawiony dofinansowania oraz zobowiązany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

Dziekani  sprawują nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.

Finansowanie i realizacja zadań badawczych/projektów naukowych Doktorantów w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej

Termin składania wniosków: 31.01.2024r.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2. Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września  2022 roku w sprawie zasad  finansowania i realizacji zadań badawczych/projektów naukowych Doktorantów w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej

Dysponentem środków przeznaczonych na finansowanie zadań badawczych/projektów naukowych realizowanych przez doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej jest Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uczelni.
Rektor określa wysokość środków finansowych z subwencji na realizację zadań badawczych/projektów naukowych realizowanych przez doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej na każdy rok kalendarzowy, po zasięgnięciu opinii: Prorektora ds. Nauki, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Kwestora, Kierownika Działu Nauki i Wydawnictw.
Środki finansowe otrzymane na realizację zadania badawczego/projektu naukowego powinny być wydatkowane zgodnie z obowiązującym przepisami, w szczególności zgodnie z art. 44, ust. 3. ustawy – o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 305
z późn. zm.):
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze środków z subwencji, wyodrębnionych na badania doktorantów, w tym uczestników Szkoły Doktorskiej mogą być realizowane wydatki na:
1) wynagrodzenia, w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce AWF w Krakowie;
2) finansowanie udziału w konferencjach naukowych i szkoleniach tematycznie związanych z zakresem badań;
3) wyjazdy służbowe i staże naukowe w celu przeprowadzenia badań;
4) dofinansowanie publikacji artykułu naukowego;
5) finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych;
6) finansowanie usług kserograficznych zleconych poza AWF Kraków (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni);
7) zakup literatury naukowej;
8) zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych;
9) zakupy aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją badań.
Zasady organizacji konkursu

Dyrektor Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowych/zadań badawczych dla doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej w wewnętrznym trybie konkursowym. Ogłoszenie o konkursie, wraz z obowiązującymi w danym roku terminami, publikowane jest na stronach internetowych: Działu Nauki i Wydawnictw AWF w Krakowie i Szkoły Doktorskiej. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe (do 31 stycznia roku kalendarzowego) złożenie pisemnego wniosku.  Wzór wniosku dostępny jest na stronach Działu Nauki i Wydawnictw i Szkoły Doktorskiej.


Plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Do oceny wniosków o przyznanie środków na badania naukowe Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołuje recenzentów. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzenta wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie „Kwestionariusza recenzji projektu badawczego".


Podstawowe kryteria oceny i kwalifikacji do finansowania stanowią:
1) wartość merytoryczna projektu;
2) zasadność wykonania badań dotycząca realizacji projektu badawczego stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej;
3) możliwość wykorzystania uzyskanych wyników w praktyce;
4) uzasadnienie konieczności poniesienia nakładów finansowych.

Po zakończeniu oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków Dyrektor Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i decyduje o jego wysokości dla projektów zakwalifikowanych do realizacji. Liczba projektów przyjętych do finansowania uzależniona jest od wysokości środków wydzielonych przez Rektora z subwencji przyznawanej Uczelni.
Ostateczny podział środków w danym roku kalendarzowym i decyzje o przyznanych kwotach zatwierdza Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Dyrektor Szkoły Doktorskiej ma prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji, w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej, w zależności od posiadanych środków oraz kierując się opinią recenzentów projektu.  Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji Rektora o przyznaniu środków na finansowanie badań uczestników Szkoły Doktorskiej. Środki finansowe przyznawane są na 1 rok kalendarzowy. Kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań.


Zasady realizacji projektów badawczych
Uruchomienie środków następuje niezwłocznie po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej o przyznaniu finansowania. Środki finansowe przyznane na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone we wniosku. W przypadku konieczności przesunięcia wydatkowania części środków na rok następny, konieczne jest złożeniu podania do Dyrektora Szkoły Doktorskiej o wyrażenie zgody na możliwość wydatkowania pozostałej kwoty wraz z dołączonym kosztorysem i uzasadnieniem. Dokończenie wydatkowania środków w roku następnym możliwe jest po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowych wydatków (na dzień 30 listopada w roku przyznania). Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu badawczego powinny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, być uzasadnione i mieć ścisły związek z zaplanowanymi badaniami, zgodnie ze złożonym wnioskiem i kalkulacją kosztów. Od wydatków bezpośrednich naliczane są koszty pośrednie, ustalone odrębnym zarządzeniem Rektora. Dyrektor Szkoły Doktorskiej sprawuje nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków. Osoba, której przyznano środki zobowiązana jest w okresie do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu dotacji złożyć sprawozdanie finansowe z wydatkowania środków oraz raport z przebiegu prac badawczych w celu zaakceptowania przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  Efektem końcowym realizowanych badań powinna być publikacja naukowa lub rozprawa doktorska, którą należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej nie później niż do 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z opublikowania badań w określonym wyżej terminie spowoduje utratę prawa ubiegania się o ponowne finansowanie w okresie 5 lat. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zostanie pozbawiony dofinansowania oraz zobowiązany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej dotacji, kwota niewykorzystanych środków zostaje rozdysponowana w drodze dodatkowego konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Podkategorie