Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Aktualnie otwarte konkursy

Najbliższe konkursy

 

 

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 -12:30

 • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
 • dla realizujących projekty:
  • obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (wyszukaj opiekuna projektu)
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)

     Złóż wniosek:


OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. 

 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Informacje dla realizujących projekty

WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKTACH

Instrukcja wprowadzania zmian w projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1

Aneksy

 1. Konkursy OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1:
 2. Konkursy OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2
 3. Konkursy MAESTRO 2 i HARMONIA 2
 4. Konkurs STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1
 5. Wzór aneksu do umowy - zmiana kierownika projektu
 6. Wzór aneksu do umowy - zmiana jednostki realizującej
 7. Wzór aneksu do umowy - inne zmiany
 8. Wzór oświadczenia - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 9. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 38
 10. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 39
 11. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 40

UWAGA! W przypadku zmiany (korekty) kosztorysu, w Załączniku Nr 2a nie zmieniają się dane w punktach B i C, nowy kosztorys należy przedstawić w punkcie A.


RAPORTOWANIE

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności przesyłania do Narodowego Centrum Nauki wersji elektronicznej raportów końcowych wraz z dokumentacją opisaną w poniższej instrukcji informujemy, że prośba ta jest podyktowana potrzebą przyspieszenia procedury oceny raportów końcowych przez recenzentów oraz usprawnienia procesu zamykania projektów.

Raporty końcowe

 1. Instrukcja wypełniania raportów końcowych dla projektów realizowanych w ramach konkursów 30-40. Wzory tabeli:
 2. Instrukcja wypełniania raportów końcowych dla projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

Raporty roczne

 1. Instrukcja wypełniania raportów rocznych dla projektów realizowanych w ramach konkursów 30-40
 2. Instrukcja wypełniania raportów rocznych dla projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

Formularze

 1. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – załącznik do raportu końcowego
 2. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu - konkursy 30-33
 3. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu - konkursy 34-39
 4. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu - konkurs 40
 5. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego

KONTROLA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI

Procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki będącej miejscem realizacji projektów badawczych i staży podoktorskich

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

 

1

Nazwa Jednostki 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, woj. Małopolskie

3

Numer telefonu

+48 12 683 10 000

4

Numer faks

+48 12 683 11 21

5

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

6

Adres strony www

www.awf.krakow.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Edward Mleczko

8

Numer NIP

675 000 19 52

9

Numer REGON

000327847

10

Identyfikator gminy1

126101 1

11

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

X

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

 

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

 

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polska Akademia Umiejętności

 

Fundacja

 

Stowarzyszenie

 

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 

Przedsiębiorstwo

 

 

12

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

X 

Uczelnia wojskowa

 

Uczelnia służb państwowych

 

Uczelnia artystyczna

 

Uczelnia medyczna

 

Uczelnia morska

 

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

 

Nie dotyczy

 

 

13

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU - uniwersytet

 

AUT – uniwersytet techniczny

 

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

 

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

 

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

 

AUPI – uniwersytet o innym profilu

 

AP - politechnika

 

AA - akademia

X 

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

 

ZZ – uczelnia zawodowa

 

Nie dotyczy

 

 

14

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

X 

Nie

 

 

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

X 

Nie

 

 

16

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

X 

Nie

 

 

17

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

X 

Nie

 

Nie dotyczy

 

 

18

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe 

 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) 

 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

X

Inna forma prawna

 

 

19

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

 

Małe

 

Średnie

 

Duże (inne)

 

Nie dotyczy

X

 

  Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

 

Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.

 

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 615)http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/615/1

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/1

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie działalności statutowej -  dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

 

Ze środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszone we wniosku o dofinansowanie:

a.)    Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, normy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, usługi obce- świadczone przez podmioty zewnętrzne, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i inne związane z wyjazdem),

b.)   Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa,  materiały eksploatacyjne i laboratoryjne, odczynniki oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu,  amortyzacja środków trwałych,

c.)    Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi),

d.)   Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt a.), niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem,  doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych peryferyjnym, planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych).


Składanie wniosków, kryteria oceny i tryb rozpatrywania oraz kwalifikacje wniosków 

Wniosek o finansowanie tematu lub zadania badawczego może złożyć w terminie do 31 marca roku, na który ma być przyznane finansowanie:
a) nauczyciel akademicki ze stopniem doktora (za zgodą Kierownika Katedry/Zakładu)    lub dr habilitowanego, oraz tytułem profesora, 
b) Kierownik Katedry/Instytutu,
c) Kierownik Zakładu.

Wnioski opracowane zgodnie z wymogami pracy naukowej składa się do Działu Nauki.Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

 • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badawczy, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
 • harmonogram wykonania  badań,
 • plan finansowy (ramowy)dotyczący całkowitych kosztów projektu nie przekraczający 50 000,00 zł
 • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji w Zakładzie/Katedrze (jeżeli wykonawcą jest pracownik innej Uczelni, podać jej nazwę i zasady współpracy).

Okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 1 rok.

Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe Dziekani wraz Prorektorem ds. Nauki  powołują  recenzentów Wniosków.

Do oceny dopuszcza się wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi  określone w powyższych punktach.

Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto  odpowiednio do charakteru            tematu:
a) wartość merytoryczną,
b) zasadność wykonania,
c) możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
d) uzasadnienie nakładów finansowych.

Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzentów  na podstawie Kwestionariusza oceny wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki.

Zasady finansowania projektów

Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30  dni  od dnia otrzymania decyzji Ministra właściwego ds. Nauki w sprawie  dotacji podmiotowej  na utrzymanie potencjału naukowego.

Dziekani wraz z Prorektorem ds. Nauki  mają  prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji,   w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków.

Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji o przyznaniu finansowania.

Środki finansowe przyznane na realizację tematu nie mogę być wydatkowane na inne  cele niż określone w umowie.

Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe  w realizowanym wniosku , które  wynikły w trakcie realizacji projektu  winny być zgłoszone na piśmie do Prorektora ds. Nauki.

Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają  zwrotowi w terminie 2 tygodni od dnia przekazania sprawozdania.

Dziekani i Prorektor ds. Nauki mają prawo do kontroli przebiegu wykonywania prac badawczych  i sposobu wydatkowania przyznanych  na ten cel środków finansowych w całym okresie realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji umów lub w  gospodarowaniu środkami finansowymi powoduje wstrzymanie  płatności.

Składanie raportów cząstkowych i końcowych i ich ocena merytorycznych

Kierownicy projektów składają raport  do Prorektora ds. Nauki do końca czerwca br.

Raporty roczne z realizacji badań w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego podlegają merytorycznej ocenie przez Dziekanów i Prorektora ds. Nauki. Ocenie podlega w szczególności:

a.)    realizacja celu badań, weryfikacja hipotez, znaczenie uzyskanych wyników, sposób upowszechnienia wyników,

b.)    prawidłowość  wykorzystania środków finansowych,

c.)    zgodność poniesionych wydatków  z planem finansowym i harmonogramem.

Pozytywna ocena raportu cząstkowego, upoważnia Autorów o ubieganie się o   finansowanie badań  w roku następnym zgłaszając nowy projekt lub zgłaszając kontynuację podjętego projektu badawczego.

Postanowienia końcowe            

Kierownicy Tematów otrzymujący dotację zobowiązani są do:                
a) nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
b) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
c) przestrzegania dyscypliny finansowej,
d) składania raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca może być pozbawiony dotacji oraz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków.

Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.

 

 

Finansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 615 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/615/1

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/1

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie z dnia 8 lutego 2016  roku w sprawie zasad przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 
Zasady przyznawania funduszy na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2016

Środki z dotacji przyznawane są młodym naukowcom (do 35 roku życia), którzy są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi Wydziałów AWF Kraków lub studentami studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział WFiS AWF Kraków (niezależnie od wieku).

I

 1. Ze środków z dotacji celowej na badania młodych naukowców i doktorantów mogą być realizowane wydatki na:

a) wynagrodzenia w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań  ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce,

b) koszty współpracy z zagranicą (wyjazdy osób korzystających z dotacji),

c) finansowanie udziału w konferencjach/szkoleniach tematycznie związanych z zakresem   

    badań,

d)  dofinansowanie druku publikacji naukowych,

e) finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych (w tym       

    wydawniczych),

f) finansowanie usług kserograficznych zleconych poza AWF Kraków (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni),

g) zakup książek,

h) zakup aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań badawczych, nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej,

i) zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych.

II

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, środki przekazane Wydziałom AWF Kraków w drodze decyzji Ministra właściwego ds. Nauki w formie dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, środki są przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym, który nadzorują  Dziekani  Wydziałów AWF Kraków wraz z Prorektorem ds. Nauki.

 

 1. Ogłoszenie o konkursie wraz z obowiązującymi w danym roku terminami, publikowane jest na stornie internetowej Działu Nauki.

III

 1. Środki z dotacji przyznawane są na pisemny wniosek złożony przez pracownika/doktoranta  w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania  stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki.
 4. Wniosek o przyznanie środków z dotacji może być złożony indywidualnie przez jedną osobę lub przez grupę pracowników lub/i doktorantów realizujących wspólny projekt badawczy.

IV

 1. Do oceny wniosków o przyznanie środków na badania naukowe, o których mowa w  §5 ust. 1., Dziekani wraz Prorektorem ds. Nauki powołują Recenzenta  Wniosków o Finansowanie Prac Naukowych Młodych Naukowców.
 2. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest na podstawie Kwestionariusza oceny wniosku, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 3. Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto  odpowiednio do charakteru tematu:
  a) wartość merytoryczną,
  b) zasadność wykonania,
  c) możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
  d) uzasadnienie nakładów finansowych.

V

Ocena złożonych wniosków dokonana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Ministra właściwego ds. Nauki w sprawie  dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

VI

 1. Po zakończeniu oceny merytorycznej przez  Recenzentów Wniosków o Finansowanie Projektu Badawczego Realizowanego w Ramach Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych oraz Prac z Nimi Związanych, Służących Rozwojowi Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich, Dziekani i  Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Senacką Komisją ds. Badań Naukowych decydują o wysokości dofinansowania do  projektów zakwalifikowanych do realizacji.
 2.  Liczba projektów przyjętych do finansowania uzależniona będzie kwotą dotacji celowej przyznanej ze środków MNiSW.

 

 1. W przypadku większej liczby projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności finansowane będą prace badawcze w zależności od stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej.

 

 1. Dziekani wraz z Prorektorem ds. Nauki  mają  prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji,   w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków oraz wartości merytorycznej projektu.

VII

Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji o przyznaniu finansowania.

VIII

 1. Osoba której przyznano środki z dotacji zobowiązana jest w okresie do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu dotacji złożyć sprawozdanie  finansowe z wydatkowania środków oraz merytoryczne z przebiegu prac badawczych według wzoru stanowiącego Załącznik nr  3 do Zarządzenia.
 2. Niezłożenie sprawozdania powoduje utratę prawa ubiegania się o pomoc w roku następnym.

IX

 1. Każdy młody naukowiec/doktorant ma prawo składać wniosek corocznie, pod warunkiem rozliczenia poprzedniej dotacji na projekt badawczy.
 2. Wnioskodawca powinien wykorzystać przyznane  środki finansowe na realizację projektu w roku na który zostały one przyznane.
 3. W przypadku konieczności przesunięcia wydatkowania części środków na rok następny, konieczne jest złożeniu podania do Dziekana i Prorektora ds. Nauki o przyznanie możliwości wydatkowania pozostałej kwoty, wraz z dołączonym kosztorysem i uzasadnieniem.
 4. Dokończenie wydatkowania środków w roku następnym możliwe jest po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowych wydatków ( na dzień 31 grudnia w roku przyznania)

X

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej  dotacji, kwota niewykorzystanych środków zostaje rozdysponowana w drodze dodatkowego konkursu ogłaszanego przez Dziekanów i Prorektorem ds. Nauki.

XI

Środki finansowe, o których mowa w §4 ust. 1 niewykorzystane w danym roku kalendarzowym i nieobjęte wydatkowaniem na podstawie § 12  pozostają na Wydziałach  na rok następny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane i podlegają rozdysponowaniu w trybie konkursu w danym roku.

XII

5% środków dotacji pozostaje do dyspozycji Dziekana Wydziału w ramach rezerwy na nieprzewidziane okoliczności.

XIII

Ostateczny podział środków w danym roku kalendarzowym i decyzje o przyznanych kwotach zatwierdzają Dziekani i Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Senacką Komisją ds. Badań Naukowych.

XIV


Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.

 
 
 
 
 
 
 
 

Podkategorie