Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Aktualnie otwarte konkursy

Najbliższe konkursy

 • SONATA BIS 10
 • MAESTRO 12
 • DAINA 2

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 -12:30

 • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
 • dla realizujących projekty:
  • obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (wyszukaj opiekuna projektu)
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)

     Złóż wniosek:


OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. 

 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

Więcej informacji na stronie: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Informacje dla realizujących projekty

WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKTACH

Instrukcja wprowadzania zmian w projektach zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1

Aneksy

 1. Konkursy OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1:
 2. Konkursy OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2
 3. Konkursy MAESTRO 2 i HARMONIA 2
 4. Konkurs STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1
 5. Wzór aneksu do umowy - zmiana kierownika projektu
 6. Wzór aneksu do umowy - zmiana jednostki realizującej
 7. Wzór aneksu do umowy - inne zmiany
 8. Wzór oświadczenia - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 9. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 38
 10. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 39
 11. Wzór aneksu do umowy - Zmiana kosztorysu - konkurs 40

UWAGA! W przypadku zmiany (korekty) kosztorysu, w Załączniku Nr 2a nie zmieniają się dane w punktach B i C, nowy kosztorys należy przedstawić w punkcie A.


RAPORTOWANIE

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności przesyłania do Narodowego Centrum Nauki wersji elektronicznej raportów końcowych wraz z dokumentacją opisaną w poniższej instrukcji informujemy, że prośba ta jest podyktowana potrzebą przyspieszenia procedury oceny raportów końcowych przez recenzentów oraz usprawnienia procesu zamykania projektów.

Raporty końcowe

 1. Instrukcja wypełniania raportów końcowych dla projektów realizowanych w ramach konkursów 30-40. Wzory tabeli:
 2. Instrukcja wypełniania raportów końcowych dla projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

Raporty roczne

 1. Instrukcja wypełniania raportów rocznych dla projektów realizowanych w ramach konkursów 30-40
 2. Instrukcja wypełniania raportów rocznych dla projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych

Formularze

 1. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową – załącznik do raportu końcowego
 2. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu - konkursy 30-33
 3. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu - konkursy 34-39
 4. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu - konkurs 40
 5. Wzór raportu rocznego/końcowego z realizacji projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego

KONTROLA W SIEDZIBIE JEDNOSTKI

Procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki będącej miejscem realizacji projektów badawczych i staży podoktorskich

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

 

1

Nazwa Jednostki 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, woj. Małopolskie

3

Numer telefonu

+48 12 683 10 000

4

Numer faks

+48 12 683 11 21

5

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

6

Adres strony www

www.awf.krakow.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Anna Marchewka

8

Numer NIP

675 000 19 52

9

Numer REGON

000327847

10

Identyfikator gminy1

126101 1

11

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

X

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

 

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

 

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polska Akademia Umiejętności

 

Fundacja

 

Stowarzyszenie

 

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 

Przedsiębiorstwo

 

 

12

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

X 

Uczelnia wojskowa

 

Uczelnia służb państwowych

 

Uczelnia artystyczna

 

Uczelnia medyczna

 

Uczelnia morska

 

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

 

Nie dotyczy

 

 

13

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU - uniwersytet

 

AUT – uniwersytet techniczny

 

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

 

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

 

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

 

AUPI – uniwersytet o innym profilu

 

AP - politechnika

 

AA - akademia

X 

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

 

ZZ – uczelnia zawodowa

 

Nie dotyczy

 

 

14

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

X 

Nie

 

 

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

X 

Nie

 

 

16

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

X 

Nie

 

 

17

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

X 

Nie

 

Nie dotyczy

 

 

18

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe 

 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) 

 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

X

Inna forma prawna

 

 

19

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

 

Małe

 

Średnie

 

Duże (inne)

 

Nie dotyczy

X

 

  Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

 

Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.

 

 

Projekty badawcze - finansowanie tego zadania zostało przejęte przez narodowe Centrum Nauki – na przełomie I i II kwartału 2011 roku wnioski będą przyjmowane przez Narodowe Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl
Od 1 października 2010 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyjmuje wniosków na projekty badawcze.

Więcej informacji na http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/