Finansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wspierając rozwój naukowy nauczycieli akademickich będą finansowały/współfinansowały artykuły naukowe zakwalifikowane do wydania w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports (lista filadelfijska) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 2. Wysokość finansowania/współfinansowania przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie publikacji artykułu w czasopismach w Journal Citation Reports oraz w czasopismach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będzie wynosiła:
 • 100% kosztów jego wydania - czasopismo posiadające impact factor ≥ 1 oraz posiadające minimum 100 pkt, przypisanych do dyscypliny nauki o kulturze fizycznej,
 • do 80% kosztów jego wydania – czasopismo posiadające minimum 70 pkt, przypisanych do dyscypliny nauki o kulturze fizycznej,
 • do 50% kosztów jego wydania – czasopismo posiadające minimum 40 pkt, przypisanych do dyscypliny nauki o kulturze fizycznej.
 1. Źródłem finansowania/współfinansowania publikacji naukowych, zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami, będzie rezerwa Prorektora ds. Nauki. Pozostałe koszty opublikowania artykułu ponoszą autorzy.
 2. Nauczyciele akademiccy, po zakwalifikowaniu artykułu do druku, przedkładają Prorektorowi ds. Nauki wniosek o finansowanie/współfinansowanie wydania artykułu naukowego.
 3. Prorektor ds. Nauki będzie podejmował decyzje o sfinansowaniu lub o wysokości współfinansowania artykułów naukowych zakwalifikowanych do wydania w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports, oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
  7 listopada 2018 roku w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych
  i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 4. Rejestr artykułów oraz kwot dotyczących finansowania i współfinansowania wydania artykułów naukowych przez Akademię będzie prowadził Dział Nauki i Wydawnictw.
Zasady punktacji publikacji naukowych MNiSW:
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tekst Ustawy >>>
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tekst Ustawy >>>
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tekst Rozporządzenia >>>
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst Rozporządzenia >>>
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst Rozporządzenia >>>
 • Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 29.09.2020 r. wykaz >>>
 • Wykaz czasopism naukowych MNiSW z 18 grudnia 2019 r. przypisanych do dyscypliny „nauki o kulturze fizycznej”
Wskaźniki:
Analiza cytowań:
Open Access
 
Otwarty dostęp (OD), ang. Open Access (OA) - wolny, powszechny, trwały dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych (Wikipedia)
Zalecenia i rekomendacje:
Serwisy związane z Open Access:
Przeszukiwarki archiwów i repozytoriów Open Access:
Wybrane publikacja dotyczące Open Access:
Publikowanie w otwartym dostępie (polityka wydawnictw):
 • SHERPA/RoMEO (serwis zawiera informacje o polityce największych wydawnictw w zakresie udostępniania publikacji w otwartym dostępie) przejdź do serwisu >>>

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Czytaj więcej...

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 

Czytaj więcej...

Podkategorie