Finansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowyc
 

Władze Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wspierając rozwój naukowy nauczycieli akademickich będą finansowały artykuły naukowe zakwalifikowane do wydania w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports (lista filadelfijska) oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wysokość finansowania przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie publikacji artykułu w czasopismach w Journal Citation Reports oraz w czasopismach zgodnych z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych będzie wynosiła 100% kosztów jego wydania – minimalna wartość punktów MEiN 100 i powyżej oraz przypisane do dyscypliny nauki o kulturze fizycznej.

Źródłem finansowania publikacji naukowych, zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami, będzie rezerwa Prorektora ds. Nauki.

Nauczyciele akademiccy, po zakwalifikowaniu artykułu do druku, przedkładają Prorektorowi ds. Nauki wniosek o finansowanie wydania artykułu naukowego.

Prorektor ds. Nauki będzie podejmował decyzje o sfinansowaniu artykułów naukowych zakwalifikowanych do wydania w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports, oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Autor/Autorzy artykułów naukowych będą mogli uzyskać sfinansowanie kosztów wydania publikacji w czasopismach naukowych znajdujących się w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dwa razy w roku kalendarzowym.

Rejestr artykułów oraz kwot dotyczących finansowania i współfinansowania wydania artykułów naukowych przez Akademię będzie prowadził Dział Nauki i Wydawnictw.

 
Zasady punktacji publikacji naukowych MEiN:
 
 
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tekst Ustawy >>>
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tekst Ustawy >>>
Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tekst Rozporządzenia >>>
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst Rozporządzenia >>>
Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tekst Rozporządzenia >>>
Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 29.09.2020 r. wykaz >>>
Wykaz czasopism naukowych MNiSW z 18 grudnia 2019 r. przypisanych do dyscypliny „nauki o kulturze fizycznej”
 
Wskaźniki:
Analiza cytowań:
Open Access
 
Otwarty dostęp (OD), ang. Open Access (OA) - wolny, powszechny, trwały dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych (Wikipedia)
Zalecenia i rekomendacje:
Serwisy związane z Open Access:
Przeszukiwarki archiwów i repozytoriów Open Access:
Wybrane publikacja dotyczące Open Access:
Publikowanie w otwartym dostępie (polityka wydawnictw):
  • SHERPA/RoMEO (serwis zawiera informacje o polityce największych wydawnictw w zakresie udostępniania publikacji w otwartym dostępie) przejdź do serwisu >>>

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Czytaj więcej...

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

 

Czytaj więcej...

Główne publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Czytaj więcej...