Finansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 615 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/615/1

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/1

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie z dnia 8 lutego 2016  roku w sprawie zasad przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
 
Zasady przyznawania funduszy na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2016

Środki z dotacji przyznawane są młodym naukowcom (do 35 roku życia), którzy są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi Wydziałów AWF Kraków lub studentami studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział WFiS AWF Kraków (niezależnie od wieku).

I

 1. Ze środków z dotacji celowej na badania młodych naukowców i doktorantów mogą być realizowane wydatki na:

a) wynagrodzenia w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań  ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce,

b) koszty współpracy z zagranicą (wyjazdy osób korzystających z dotacji),

c) finansowanie udziału w konferencjach/szkoleniach tematycznie związanych z zakresem   

    badań,

d)  dofinansowanie druku publikacji naukowych,

e) finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych (w tym       

    wydawniczych),

f) finansowanie usług kserograficznych zleconych poza AWF Kraków (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni),

g) zakup książek,

h) zakup aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań badawczych, nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej,

i) zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych.

II

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, środki przekazane Wydziałom AWF Kraków w drodze decyzji Ministra właściwego ds. Nauki w formie dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, środki są przyznawane w wewnętrznym trybie konkursowym, który nadzorują  Dziekani  Wydziałów AWF Kraków wraz z Prorektorem ds. Nauki.

 

 1. Ogłoszenie o konkursie wraz z obowiązującymi w danym roku terminami, publikowane jest na stornie internetowej Działu Nauki.

III

 1. Środki z dotacji przyznawane są na pisemny wniosek złożony przez pracownika/doktoranta  w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania  stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki.
 4. Wniosek o przyznanie środków z dotacji może być złożony indywidualnie przez jedną osobę lub przez grupę pracowników lub/i doktorantów realizujących wspólny projekt badawczy.

IV

 1. Do oceny wniosków o przyznanie środków na badania naukowe, o których mowa w  §5 ust. 1., Dziekani wraz Prorektorem ds. Nauki powołują Recenzenta  Wniosków o Finansowanie Prac Naukowych Młodych Naukowców.
 2. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest na podstawie Kwestionariusza oceny wniosku, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 3. Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto  odpowiednio do charakteru tematu:
  a) wartość merytoryczną,
  b) zasadność wykonania,
  c) możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
  d) uzasadnienie nakładów finansowych.

V

Ocena złożonych wniosków dokonana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Ministra właściwego ds. Nauki w sprawie  dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

VI

 1. Po zakończeniu oceny merytorycznej przez  Recenzentów Wniosków o Finansowanie Projektu Badawczego Realizowanego w Ramach Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych oraz Prac z Nimi Związanych, Służących Rozwojowi Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich, Dziekani i  Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Senacką Komisją ds. Badań Naukowych decydują o wysokości dofinansowania do  projektów zakwalifikowanych do realizacji.
 2.  Liczba projektów przyjętych do finansowania uzależniona będzie kwotą dotacji celowej przyznanej ze środków MNiSW.

 

 1. W przypadku większej liczby projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności finansowane będą prace badawcze w zależności od stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej.

 

 1. Dziekani wraz z Prorektorem ds. Nauki  mają  prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji,   w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków oraz wartości merytorycznej projektu.

VII

Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji o przyznaniu finansowania.

VIII

 1. Osoba której przyznano środki z dotacji zobowiązana jest w okresie do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu dotacji złożyć sprawozdanie  finansowe z wydatkowania środków oraz merytoryczne z przebiegu prac badawczych według wzoru stanowiącego Załącznik nr  3 do Zarządzenia.
 2. Niezłożenie sprawozdania powoduje utratę prawa ubiegania się o pomoc w roku następnym.

IX

 1. Każdy młody naukowiec/doktorant ma prawo składać wniosek corocznie, pod warunkiem rozliczenia poprzedniej dotacji na projekt badawczy.
 2. Wnioskodawca powinien wykorzystać przyznane  środki finansowe na realizację projektu w roku na który zostały one przyznane.
 3. W przypadku konieczności przesunięcia wydatkowania części środków na rok następny, konieczne jest złożeniu podania do Dziekana i Prorektora ds. Nauki o przyznanie możliwości wydatkowania pozostałej kwoty, wraz z dołączonym kosztorysem i uzasadnieniem.
 4. Dokończenie wydatkowania środków w roku następnym możliwe jest po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowych wydatków ( na dzień 31 grudnia w roku przyznania)

X

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej  dotacji, kwota niewykorzystanych środków zostaje rozdysponowana w drodze dodatkowego konkursu ogłaszanego przez Dziekanów i Prorektorem ds. Nauki.

XI

Środki finansowe, o których mowa w §4 ust. 1 niewykorzystane w danym roku kalendarzowym i nieobjęte wydatkowaniem na podstawie § 12  pozostają na Wydziałach  na rok następny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane i podlegają rozdysponowaniu w trybie konkursu w danym roku.

XII

5% środków dotacji pozostaje do dyspozycji Dziekana Wydziału w ramach rezerwy na nieprzewidziane okoliczności.

XIII

Ostateczny podział środków w danym roku kalendarzowym i decyzje o przyznanych kwotach zatwierdzają Dziekani i Prorektor ds. Nauki w porozumieniu z Senacką Komisją ds. Badań Naukowych.

XIV


Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.