Finansowanie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Termin składania wniosków: 30.03.2022r.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2. Zarządzenie Nr 12/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zasad przyznawania środków na finansowanie badań naukowych młodych naukowców oraz doktorantów.

Środki wydzielone z subwencji przyznawane są młodym naukowcom - do 35 roku życia, którzy są pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi wydziałów AWF Kraków lub studentami studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej. Ze środków pochodzących z subwencji, wydzielonych na badania młodych naukowców i doktorantów mogą być realizowane wydatki na:

 • wynagrodzenia w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce,
 • koszty współpracy z zagranicą (wyjazdy osób korzystających z dotacji),
 • finansowanie udziału w konferencjach/szkoleniach tematycznie związanych
  z zakresem badań,
 • dofinansowanie druku publikacji naukowych,
 • finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych (w tym wydawniczych),
 • finansowanie usług kserograficznych zleconych poza AWF Kraków
  (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni),
 • zakup książek,
 • zakup aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań badawczych, nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej.
 • zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych.

Środki przekazywane wydziałom na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej, są przyznawane przez Dziekanów w trybie wewnętrznym.Ogłoszenie o konkursie wraz z obowiązującymi w danym roku terminami, publikowane jest na stornie internetowej Działu Nauki i Wydawnictw.Środki przyznawane są na pisemny wniosek złożony przez pracownika/doktoranta w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki i Wydawnictw.Wniosek o przyznanie środków może być złożony indywidualnie przez jedną osobę lub przez grupę pracowników lub/i doktorantów realizujących wspólny projekt badawczy.Plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie może przekraczać 15.000,00 zł.Do oceny wniosków o przyznanie środków na badania naukowe, o których mowa w § 5 ust. 1., Dziekani powołują recenzentów wniosków o finansowanie prac naukowych młodych naukowców.Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest na podstawie „Kwestionariusza recenzji projektu badawczego "Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto odpowiednio do charakteru tematu:

 • wartość merytoryczną,
 • zasadność wykonania,
 • możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie nakładów finansowych.

Ocena złożonych wniosków dokonana jest w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji Rektora AWF w Krakowie o wysokości przyznanych środków celowych  na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi naukowemu młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej.Po zakończeniu oceny merytorycznej przez recenzentów zgłoszonych wniosków, Dziekani decydują o wysokości dofinansowania do projektów zakwalifikowanych do realizacji.Liczba projektów przyjętych do finansowania i ich wartość uzależniona będzie od wysokości środków finansowych przyznanych przez Rektora AWF na finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców i doktorantów.Dziekani mają prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji, w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków oraz wartości merytorycznej projektu.Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji Rektora o przyznaniu środków finansowych na finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców i doktorantów.Środki finansowe przyznawane są na 1 rok realizacji badań, kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań.Uruchomienie środków następuje niezwłocznie po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dziekana o przyznaniu finansowania.Środki finansowe przyznane na realizację tematu nie mogę być wydatkowane na inne cele niż określone we wniosku.W przypadku konieczności przesunięcia wydatkowania części środków na rok następny, konieczne jest złożeniu podania do Dziekana o przyznanie możliwości wydatkowania pozostałej kwoty, wraz z dołączonym kosztorysem i uzasadnieniem.Dokończenie wydatkowania środków w roku następnym możliwe jest po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowych wydatków (na dzień 30 listopada w roku przyznania). Osoba której przyznano środki zobowiązana jest w okresie do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu środków złożyć sprawozdanie finansowe z wydatkowania środków oraz ogólne merytoryczne z przebiegu prac badawczych zaakceptowane przez Dziekana.Efektem końcowym merytorycznym realizowanych badań powinna być publikacja naukowa lub rozprawa doktorska, którą należy przedstawić Dziekanowi nie później niż 18 miesięcy po zakończeniu projektu.Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z opublikowania badań w określonym wyżej terminie spowoduje utratę prawa ubiegania się o pomoc w następnych latach.W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanych środków, kwota niewykorzystanych środków zostaje rozdysponowana w drodze dodatkowego konkursu ogłaszanego przez Dziekanów.Ostateczny podział środków w danym roku kalendarzowym i decyzje o przyznanych kwotach zatwierdzają Dziekani.Dziekani sprawują nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.