Termin składania wniosków: 31.01.2024r.
 
 
Akty prawne:
1.   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Zarządzenie Nr 25/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022  roku w sprawie zasad realizacji zadań z subwencji na finansowanie badań statutowych -  utrzymanie i rozwój  potencjału badawczego.

Dysponentami są Dziekani Wydziałów Uczelni. Rektor określa wysokość środków  finansowych z subwencji na realizację zadań z zakresu utrzymania i rozwoju potencjału badawczego na każdy rok kalendarzowy, po zasięgnięciu opinii: Prorektora ds. Nauki, Kwestora, Kierownika Działu Nauki i Wydawnictw.

Środki finansowe otrzymane na realizację zadania badawczego/projektu naukowego powinny być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 44pkt. 3. Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 869) - tj.

 • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze środków na badania statutowe  –  utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszone we wniosku o dofinansowanie:

 • działań niezbędnych do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, normy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, usługi obce- świadczone przez podmioty zewnętrzne, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i inne związane z wyjazdem, dofinansowanie publikacji artykułu naukowego). 
 • utrzymania infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa, materiały eksploatacyjne i laboratoryjne, odczynniki oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu,  amortyzacja środków trwałych 
 • zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi).
 • zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt. a.), niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem, doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych peryferyjnym, planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych).


Składanie wniosków, kryteria oceny i tryb rozpatrywania oraz kwalifikacje wniosków 

Wniosek o finansowanie tematu lub zadania badawczego może złożyć w terminie do 31 stycznia  roku kalendarzowego na który składany jest wniosek, bądź w innym terminie za zgodą Dziekana: nauczyciel akademicki z tytułem magistra  (za zgodą Kierownika Zakładu/Instytutu) doktora, dr habilitowanego, profesora, Kierownik Instytutu, Kierownik Zakładu,

Wnioski opracowane zgodnie z wymogami pracy naukowej składa się do Działu Nauki i Wydawnictw

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

 • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badany, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
 • harmonogram wykonania  badań,
 • plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie przekraczający 25 000,00 zł
 • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji w Zakładzie/Instytucie (jeżeli wykonawcą jest pracownik innej Uczelni, podać jej nazwę i zasady współpracy).

Łączny okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 2 lata. Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe Dziekani  powołują  recenzentów  Wniosków. Do oceny dopuszcza się wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi  określone w powyższych punktach.Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto  odpowiednio do charakteru tematu:

 • wartość merytoryczną,
 • zasadność wykonania badań,
 • możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie nakładów finansowych.

Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzentów  na podstawie Kwestionariusza oceny wniosku, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania  stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki i Wydawnictw. Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji Rektora o przyznaniu środków finansowych na badania statutowe – utrzymanie potencjału badawczego. Dziekani mają  prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji,   w kwocie innej w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków. Środki finansowe przyznawane są na 1 rok realizacji badań, kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań. Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dziekana o przyznaniu finansowania. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu badawczego powinny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, być uzasadnione i mieć ścisły związek z zaplanowanymi badaniami, zgodnie ze złożonym wnioskiem i kalkulacją kosztów. Od wydatków bezpośrednich naliczane są koszty pośrednie, ustalone odrębnym zarządzeniem Rektora. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe  w realizowanym wniosku, które  wynikły w trakcie realizacji projektu  winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana. Środki finansowe niewykorzystane   lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają  zwrotowi w terminie 2 tygodni od dnia przekazania sprawozdania. Dziekani mają prawo do kontroli przebiegu wykonywania prac badawczych, sposobu wydatkowania przyznanych  na ten cel środków finansowych w całym okresie realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji projektów lub w  gospodarowaniu środkami finansowymi powoduje wstrzymanie  płatności.


Składanie raportów cząstkowych i końcowych i ich ocena merytorycznych

Kierownicy projektów składają raporty roczne oraz końcowe  (załącznik nr 3 do Zarządzenia) do Dziekana  do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu środków finansowych. Raporty roczne oraz końcowe z realizacji badań finansowanych ze środków na utrzymanie i rozwój  potencjału badawczego  podlegają merytorycznej ocenie przez Dziekanów. Ocenie podlega w szczególności:

 • realizacja celu badań, weryfikacja hipotez, znaczenie uzyskanych wyników, sposób upowszechnienia wyników,
 • prawidłowość  wykorzystania środków finansowych,
 • zgodność poniesionych wydatków  z planem finansowym i harmonogramem.

Końcowe rozliczenie projektu badawczego następuje po przedstawieniu Dziekanowi w terminie 18 miesięcy od zakończenia projektu kopii co najmniej jednej publikacji oryginalnej w czasopiśmie z wykazu Ministra Edukacji i Nauki lub zaświadczenia z redakcji, w której praca została złożona, o zaakceptowaniu pracy do druku. Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z publikacji wyników badań w określonych wyżej terminach spowoduje utratę możliwości  starania się o finansowanie nowego projektu badawczego.

 Kierownicy projektów otrzymujący finansowanie  zobowiązani są do:     

 • nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych
 • prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
 • przestrzegania dyscypliny finansowej,
 • składania raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zostanie pozbawiony dofinansowania oraz zobowiązany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

Dziekani  sprawują nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.

Poniżej przedstawiamy wykaz badań realizowanych w ramach działalności statutowej w latach 2007-2008