Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 615)http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/615/1

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/1

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czechaw Krakowie z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie działalności statutowej -  dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

 

Ze środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszone we wniosku o dofinansowanie:

a.)    Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, normy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, usługi obce- świadczone przez podmioty zewnętrzne, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i inne związane z wyjazdem),

b.)   Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa,  materiały eksploatacyjne i laboratoryjne, odczynniki oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu,  amortyzacja środków trwałych,

c.)    Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi),

d.)   Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt a.), niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem,  doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych peryferyjnym, planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych).


Składanie wniosków, kryteria oceny i tryb rozpatrywania oraz kwalifikacje wniosków 

Wniosek o finansowanie tematu lub zadania badawczego może złożyć w terminie do 31 marca roku, na który ma być przyznane finansowanie:
a) nauczyciel akademicki ze stopniem doktora (za zgodą Kierownika Katedry/Zakładu)    lub dr habilitowanego, oraz tytułem profesora, 
b) Kierownik Katedry/Instytutu,
c) Kierownik Zakładu.

Wnioski opracowane zgodnie z wymogami pracy naukowej składa się do Działu Nauki.Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

  • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badawczy, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
  • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
  • harmonogram wykonania  badań,
  • plan finansowy (ramowy)dotyczący całkowitych kosztów projektu nie przekraczający 50 000,00 zł
  • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji w Zakładzie/Katedrze (jeżeli wykonawcą jest pracownik innej Uczelni, podać jej nazwę i zasady współpracy).

Okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 1 rok.

Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe Dziekani wraz Prorektorem ds. Nauki  powołują  recenzentów Wniosków.

Do oceny dopuszcza się wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi  określone w powyższych punktach.

Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto  odpowiednio do charakteru            tematu:
a) wartość merytoryczną,
b) zasadność wykonania,
c) możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
d) uzasadnienie nakładów finansowych.

Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzentów  na podstawie Kwestionariusza oceny wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki.

Zasady finansowania projektów

Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30  dni  od dnia otrzymania decyzji Ministra właściwego ds. Nauki w sprawie  dotacji podmiotowej  na utrzymanie potencjału naukowego.

Dziekani wraz z Prorektorem ds. Nauki  mają  prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji,   w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków.

Uruchomienie środków następuje niezwłocznie  po przekazaniu wnioskodawcom decyzji o przyznaniu finansowania.

Środki finansowe przyznane na realizację tematu nie mogę być wydatkowane na inne  cele niż określone w umowie.

Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe  w realizowanym wniosku , które  wynikły w trakcie realizacji projektu  winny być zgłoszone na piśmie do Prorektora ds. Nauki.

Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają  zwrotowi w terminie 2 tygodni od dnia przekazania sprawozdania.

Dziekani i Prorektor ds. Nauki mają prawo do kontroli przebiegu wykonywania prac badawczych  i sposobu wydatkowania przyznanych  na ten cel środków finansowych w całym okresie realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji umów lub w  gospodarowaniu środkami finansowymi powoduje wstrzymanie  płatności.

Składanie raportów cząstkowych i końcowych i ich ocena merytorycznych

Kierownicy projektów składają raport  do Prorektora ds. Nauki do końca czerwca br.

Raporty roczne z realizacji badań w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego podlegają merytorycznej ocenie przez Dziekanów i Prorektora ds. Nauki. Ocenie podlega w szczególności:

a.)    realizacja celu badań, weryfikacja hipotez, znaczenie uzyskanych wyników, sposób upowszechnienia wyników,

b.)    prawidłowość  wykorzystania środków finansowych,

c.)    zgodność poniesionych wydatków  z planem finansowym i harmonogramem.

Pozytywna ocena raportu cząstkowego, upoważnia Autorów o ubieganie się o   finansowanie badań  w roku następnym zgłaszając nowy projekt lub zgłaszając kontynuację podjętego projektu badawczego.

Postanowienia końcowe            

Kierownicy Tematów otrzymujący dotację zobowiązani są do:                
a) nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
b) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
c) przestrzegania dyscypliny finansowej,
d) składania raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca może być pozbawiony dotacji oraz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków.

Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.

 

 

Poniżej przedstawiamy wykaz badań realizowanych w ramach działalności statutowej w latach 2007-2008