Termin składania wniosków: 30.03.2022r.
 
 
Akty prawne:
1.   Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Zarządzenie Nr 13/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie badań statutowych oraz środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego.

Dysponentami środków na finansowanie badań naukowych w ramach wydzielonych z subwencji i przyznanych na podstawie Zarządzenia Rektora środków finansowych na badania statutowe i na utrzymanie potencjału naukowego są Dziekani Wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Ze środków na działalność statutową – utrzymanie potencjału badawczego – mogą być finansowane jedynie koszty przedsięwzięć mających bezpośredni związek z realizowanym tematem, warunkujące wykonanie zatwierdzonych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym jednostki, zgłoszone we wniosku o dofinansowanie:
 • działań niezbędnych do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (literatura naukowa krajowa i zagraniczna, e-booki, normy, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu badawczego, opłaty licencyjne, abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, usługi obce – świadczone przez podmioty zewnętrzne, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, w tym: opłaty konferencyjne, koszty podróży, diety i inne związane z wyjazdem),
 • utrzymania infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów (import czasopism, łączność komputerowa, materiały eksploatacyjne i laboratoryjne, odczynniki oraz inne materiały niezbędne do realizacji tematu, amortyzacja środków trwałych),
 • zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej (wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac wraz z pochodnymi),
 • zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1), niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury naukowo-badawczej, warunkującej wykonanie zadań objętych planem, doposażenie, części zamienne do aparatury znajdującej się w jednostce, wykorzystywanej do zadań badawczych objętych peryferyjnym, planem, zakup komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sprzętem jeśli stanowią część stanowiska badawczego służącego do realizacji zadań badawczych).
Wniosek o finansowanie tematu lub zadania badawczego może złożyć w terminie ustalonym przez Dziekana:
 • nauczyciel akademicki ze stopniem doktora - za zgodą Dyrektora/Kierownika Instytutu/Katedry/Zakładu lub nauczyciel akademicki ze stopniem dr habilitowanego oraz z tytułem profesora,
 • Kierownik Zakładu.
Wnioski opracowane zgodnie z wymogami pracy naukowej składa się do Działu Nauki i Wydawnictw.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
 • opis merytoryczny, w tym streszczenie, cel badań, materiał badany, metody badawcze, program wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie podjęcia nowych zadań badawczych lub uzasadnienie kontynuacji prowadzonych badań,
 • harmonogram wykonania badań,
 • plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie przekraczający 25 000 zł,
 • wykaz wykonawców z podaniem stopnia/tytułu naukowego i afiliacji
  w Zakładzie/Katedrze/Instytucie. Jeżeli wykonawcą jest pracownik innej uczelni, podać jej nazwę i zasady współpracy.
Łączny okres realizacji badań nie może być dłuższy niż 2 lata.
Do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na badania naukowe Dziekani powołują recenzentów wniosków.
Do oceny dopuszcza się wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi określone w powyższych punktach.

Za podstawowe kryterium oceny i kwalifikacji do finansowania wniosku przyjęto odpowiednio do charakteru tematu:
 • wartość merytoryczną,
 • zasadność wykonania,
 • możliwość i realność wykorzystania wyników w praktyce,
 • uzasadnienie nakładów finansowych.
Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzentów za pomocą Kwestionariusza oceny wniosku.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie Działu Nauki i Wydawnictw.
Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania decyzji Rektora o przyznaniu środków finansowych na tzw. działalność statutową.
Dziekani mają prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji, w kwocie innej w stosunku do wnioskowanej w zależności od posiadanych środków.
Środki finansowe przyznawane są na 1 rok realizacji badań, kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań.
Uruchomienie środków następuje niezwłocznie po wydzieleniu i przyznaniu środków pochodzących z subwencji na podstawie Zarządzenia Rektora oraz po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dziekana o przyznaniu finansowania.
Środki finansowe przyznane na realizację tematu nie mogę być wydatkowane na inne cele niż określone we wniosku.
Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu oraz zmiany merytoryczne, metodyczne lub finansowe w realizowanym wniosku, które wynikły w trakcie realizacji projektu winny być zgłoszone na piśmie do Dziekana.
Środki finansowe niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z umową podlegają zwrotowi w terminie 2 tygodni od dnia przekazania sprawozdania.
Dziekani mają prawo do kontroli przebiegu wykonywania prac badawczych, sposobu wydatkowania przyznanych na ten cel środków finansowych w całym okresie realizacji. Stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji projektów lub w gospodarowaniu środkami finansowymi powoduje wstrzymanie płatności.

Kierownicy projektów składają raporty roczne oraz końcowe do Dziekana, do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu środków finansowych.

Raporty roczne oraz końcowe z realizacji badań w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego podlegają merytorycznej ocenie przez Dziekanów. Ocenie podlega w szczególności:
 • realizacja celu badań, weryfikacja hipotez, znaczenia uzyskanych wyników, sposobu upowszechnienia wyników,
 • prawidłowość wykorzystania środków finansowych,
 • zgodność poniesionych wydatków z planem finansowym i harmonogramem.
Merytorycznym efektem końcowym realizowanych badań jest publikacja naukowa, którą należy przedstawić Dziekanowi w terminie 18 miesięcy od zakończenia projektu.
Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z publikacji wyników badań w określonych wyżej terminach spowoduje utratę starania się o finansowanie nowego projektu badawczego.
 
Kierownicy tematów otrzymujący dotację zobowiązani są do:
 • nadzorowania terminowej i zgodnej z zasadami pracy naukowej realizacji zadań badawczych,
 • prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych,
 • przestrzegania dyscypliny finansowej,
 • składania raportu rocznego z działalności statutowej, zawierającego rozliczenie finansowe tej działalności.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca może być pozbawiony dotacji oraz zobowiązany do zwrotu przyznanych środków.
Dziekani sprawują nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków.
Do dyspozycji Dziekana Wydziału w ramach rezerwy na nieprzewidziane okoliczności, pozostaje maksymalnie do 5% środków dotacji.