Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj. konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części Partnerzy.

W pkt. 1-10 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 11 do 19 należy wybrać właściwą opcję z listy i postawić przy niej znak „x” w okienku z prawej strony tabeli.

1

Nazwa Jednostki 

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, woj. Małopolskie

3

Numer telefonu

+48 12 683 10 000

4

Numer faks

+48 12 683 11 21

5

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

6

Adres strony www

www.awf.krakow.pl

7

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Anna Marchewka

8

Numer NIP

675 000 19 52

9

Numer REGON

000327847

10

Identyfikator gminy1

126101 1

11

Status organizacyjny

Uczelnia wyższa

X

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

 

Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną

 

Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni

 

Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Polska Akademia Umiejętności

 

Fundacja

 

Stowarzyszenie

 

Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)

 

Przedsiębiorstwo

 

 

12

Podmiot sprawujący nadzór2:

Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

X 

Uczelnia wojskowa

 

Uczelnia służb państwowych

 

Uczelnia artystyczna

 

Uczelnia medyczna

 

Uczelnia morska

 

Szkoła wyższa lub wyższe seminarium duchowne prowadzone przez kościół lub związek wyznaniowy

 

Nie dotyczy

 

 

13

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności2:

Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

AUU - uniwersytet

 

AUT – uniwersytet techniczny

 

AUPR – uniwersytet o profilu rolniczym

 

AUPE – uniwersytet o profilu ekonomicznym

 

AUPP – uniwersytet o profilu pedagogicznym

 

AUPI – uniwersytet o innym profilu

 

AP - politechnika

 

AA - akademia

X 

AS – szkoła wyższa posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w jednej dyscyplinie

 

ZZ – uczelnia zawodowa

 

Nie dotyczy

 

 

14

Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Tak

X 

Nie

 

 

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

Tak

X 

Nie

 

 

16

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3?

Tak

X 

Nie

 

 

17

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3

Tak

X 

Nie

 

Nie dotyczy

 

 

18

Forma prawna

Przedsiębiorstwo państwowe 

 

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 

 

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) 

 

Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

 

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

X

Inna forma prawna

 

 

19

Wielkość przedsiębiorstwa

Mikro

 

Małe

 

Średnie

 

Duże (inne)

 

Nie dotyczy

X

 

  Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf.

 

Dotyczy podmiotów o statusie organizacyjnym uczelni wyższej,  podstawowej  jednostki organizacyjnej uczelni,  jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną. W przypadku pozostałych podmiotów z listy rozwijalnej należy wybrać opcję „nie dotyczy”

 W celu udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Pomoc Publiczna na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/pomoc-publiczna.