Finansowanie i realizacja zadań badawczych/projektów naukowych Doktorantów w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej

Termin składania wniosków: 31.01.2024r.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2. Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września  2022 roku w sprawie zasad  finansowania i realizacji zadań badawczych/projektów naukowych Doktorantów w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej

Dysponentem środków przeznaczonych na finansowanie zadań badawczych/projektów naukowych realizowanych przez doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej jest Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uczelni.
Rektor określa wysokość środków finansowych z subwencji na realizację zadań badawczych/projektów naukowych realizowanych przez doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej na każdy rok kalendarzowy, po zasięgnięciu opinii: Prorektora ds. Nauki, Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Kwestora, Kierownika Działu Nauki i Wydawnictw.
Środki finansowe otrzymane na realizację zadania badawczego/projektu naukowego powinny być wydatkowane zgodnie z obowiązującym przepisami, w szczególności zgodnie z art. 44, ust. 3. ustawy – o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 305
z późn. zm.):
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze środków z subwencji, wyodrębnionych na badania doktorantów, w tym uczestników Szkoły Doktorskiej mogą być realizowane wydatki na:
1) wynagrodzenia, w przypadku, gdy prace niezbędne dla realizacji zaplanowanych zadań ze względu na ich specyfikę, nie mogą być wykonane przez pracowników zatrudnionych na etatach w jednostce AWF w Krakowie;
2) finansowanie udziału w konferencjach naukowych i szkoleniach tematycznie związanych z zakresem badań;
3) wyjazdy służbowe i staże naukowe w celu przeprowadzenia badań;
4) dofinansowanie publikacji artykułu naukowego;
5) finansowanie usług niezbędnych dla wykonania zadań badawczych;
6) finansowanie usług kserograficznych zleconych poza AWF Kraków (w przypadku uzasadnionego braku możliwości wykonania ich na Uczelni);
7) zakup literatury naukowej;
8) zakupy niezbędne dla wykonania zadań badawczych;
9) zakupy aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją badań.
Zasady organizacji konkursu

Dyrektor Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowych/zadań badawczych dla doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej w wewnętrznym trybie konkursowym. Ogłoszenie o konkursie, wraz z obowiązującymi w danym roku terminami, publikowane jest na stronach internetowych: Działu Nauki i Wydawnictw AWF w Krakowie i Szkoły Doktorskiej. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe (do 31 stycznia roku kalendarzowego) złożenie pisemnego wniosku.  Wzór wniosku dostępny jest na stronach Działu Nauki i Wydawnictw i Szkoły Doktorskiej.


Plan finansowy (ramowy) dotyczący całkowitych kosztów projektu nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Do oceny wniosków o przyznanie środków na badania naukowe Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołuje recenzentów. Merytoryczna ocena wniosku dokonywana jest przez recenzenta wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej na podstawie „Kwestionariusza recenzji projektu badawczego".


Podstawowe kryteria oceny i kwalifikacji do finansowania stanowią:
1) wartość merytoryczna projektu;
2) zasadność wykonania badań dotycząca realizacji projektu badawczego stanowiącego przedmiot rozprawy doktorskiej;
3) możliwość wykorzystania uzyskanych wyników w praktyce;
4) uzasadnienie konieczności poniesienia nakładów finansowych.

Po zakończeniu oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków Dyrektor Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i decyduje o jego wysokości dla projektów zakwalifikowanych do realizacji. Liczba projektów przyjętych do finansowania uzależniona jest od wysokości środków wydzielonych przez Rektora z subwencji przyznawanej Uczelni.
Ostateczny podział środków w danym roku kalendarzowym i decyzje o przyznanych kwotach zatwierdza Dyrektor Szkoły Doktorskiej. Dyrektor Szkoły Doktorskiej ma prawo przyznać finansowanie projektu zakwalifikowanego do realizacji, w kwocie innej (wyższej lub niższej) w stosunku do wnioskowanej, w zależności od posiadanych środków oraz kierując się opinią recenzentów projektu.  Przydział środków finansowych dokonywany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji Rektora o przyznaniu środków na finansowanie badań uczestników Szkoły Doktorskiej. Środki finansowe przyznawane są na 1 rok kalendarzowy. Kierownik projektu może złożyć wniosek o kontynuację realizacji i finansowania projektu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia rozpoczęcia realizacji badań.


Zasady realizacji projektów badawczych
Uruchomienie środków następuje niezwłocznie po przekazaniu wnioskodawcom decyzji Dyrektora Szkoły Doktorskiej o przyznaniu finansowania. Środki finansowe przyznane na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone we wniosku. W przypadku konieczności przesunięcia wydatkowania części środków na rok następny, konieczne jest złożeniu podania do Dyrektora Szkoły Doktorskiej o wyrażenie zgody na możliwość wydatkowania pozostałej kwoty wraz z dołączonym kosztorysem i uzasadnieniem. Dokończenie wydatkowania środków w roku następnym możliwe jest po przedstawieniu sprawozdania z dotychczasowych wydatków (na dzień 30 listopada w roku przyznania). Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu badawczego powinny być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, być uzasadnione i mieć ścisły związek z zaplanowanymi badaniami, zgodnie ze złożonym wnioskiem i kalkulacją kosztów. Od wydatków bezpośrednich naliczane są koszty pośrednie, ustalone odrębnym zarządzeniem Rektora. Dyrektor Szkoły Doktorskiej sprawuje nadzór oraz kontrolę merytoryczną i finansową nad sposobem wykorzystania przyznanych środków. Osoba, której przyznano środki zobowiązana jest w okresie do 31 stycznia roku następnego po przyznaniu dotacji złożyć sprawozdanie finansowe z wydatkowania środków oraz raport z przebiegu prac badawczych w celu zaakceptowania przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  Efektem końcowym realizowanych badań powinna być publikacja naukowa lub rozprawa doktorska, którą należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej nie później niż do 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Niezłożenie sprawozdania oraz niewywiązanie się z opublikowania badań w określonym wyżej terminie spowoduje utratę prawa ubiegania się o ponowne finansowanie w okresie 5 lat. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zostanie pozbawiony dofinansowania oraz zobowiązany do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z przyznanej dotacji, kwota niewykorzystanych środków zostaje rozdysponowana w drodze dodatkowego konkursu ogłaszanego przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej.