W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi finansowania w 2011 r. badań własnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), która wejdzie w życie z dniem 1 października 2010 r., nie przewiduje takiego strumienia finansowania. Zgodnie z art. 18 nowej ustawy, finansowanie działalności statutowej będzie obejmować:

  1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej;
  2. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni;
  3. działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
  4. działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych.

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na ww. cele, a także wzory wniosków o przyznanie dotacji, określi, w drodze rozporządzenia, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Równocześnie wyjaśniamy, iż rozliczenie środków przyznanych na badania własne na 2009 r. i 2010 r. następuje w dotychczasowym trybie.

Czytaj więcej...