Zakres obowiązków Działu wg obowiązującego „Regulaminu organizacyjnego AWF w Krakowie”

 • obsługa administracyjno-biurowa działalności Prorektora ds. Nauki w zakresie: planowania, ewidencji, kontroli i sprawozdawczości rozwoju nauki na Uczelni, kreowania polityki naukowej i osobowej przez Prorektora ds. Nauki,
 • obsługę biurową i rachunkową działalności naukowej nauczycieli akademickich w zakresie realizacji uczelnianych badań w ramach środków na utrzymanie potencjału badawczego i rozwoju młodych naukowców,
 • pozyskiwanie i rozliczanie grantów finansowanych przez MNiSzW, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • pozyskiwanie i rozliczanie grantów europejskich („unijnych programów badawczych”),
 • pozyskiwania środków na rzecz rozwoju nauki z innych źródeł niż MNiSzW oraz Unia Europejska,
 • przygotowywanie i ewidencja umów dotyczących prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie ewidencji projektów badań naukowych pracowników Uczelni, prac naukowo-badawczych, grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • prowadzenie ewidencji i opracowywanie kosztorysów rzeczowo-finansowych prac naukowo-badawczych planowanych do realizacji w danym roku,
 • koordynowanie i monitorowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytutach,
 • prognozowanie możliwości realizacji prac i sterowanie działalnością naukowo-badawczą na Uczelni oraz działalność sprawozdawcza w tym zakresie,
 • monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań przeznaczonych do rozliczeń finansowych realizowanych badań;
 • opracowywanie projektów porozumień i umów krajowych w zakresie współpracy naukowej oraz prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z oceną parametryczną Uczelni.
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z rozwojem, promocją i kształceniem kadr naukowych (doktoraty, habilitacje, profesury),
 • sprawozdawczość związana z kształceniem kadr naukowych;
 • przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia przewodów doktorskich, habilitacyjnych,
 • monitorowanie przebiegu realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadaniem tytułu doktora honoris causa i honorowego profesora Uczelni.
 • obsługa administracyjna Rady Naukowej Uczelni (zawiadamianie członków Rady o planowanym posiedzeniu w raz z proponowanym porządkiem obrad, przygotowywanie materiałów na posiedzenia  Rady, sporządzanie protokołów i uchwał z posiedzeń)
 • obsługa administracyjna Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego (obsługa Komisji Naukowej powstałej przy CLNB, sprzedaż usług badawczych, prowadzenie rejestru badań, prowadzenie rozliczeń kosztów i przychodów CLNB, przygotowywanie sprawozdań z działalności CLNB)
 • prowadzenie dokumentacji związanej z finansowaniem kosztów publikacji artykułów naukowych w czasopismach ujętych w Journal Citation Reports oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 • obsługa biurowo-rachunkowa udziału nauczycieli akademickich w konferencjach naukowych (opłaty konferencyjne, prowadzenie rejestru wyjazdów konferencyjnych, opisywanie faktur za uczestnictwo w konferencjach)
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością z działalności naukowo-badawczej, promocji kadr Uczelni dla potrzeb MNiSW (w systemie POL-on), GUS oraz władz Uczelni,
 • opracowywanie projektów planów wydawniczych, wysokości nakładów i ich realizacji oraz sprawozdawczości z wykonania tych planów i przedstawienie ich do akceptacji przez Kolegium Wydawnicze Uczelni,