Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów:

 Ustawa z dnia 18 marca  2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/92/13929/Dz._U._Nr_84__poz._455.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

 

link do strony: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/ed398f904be58ec46edf99bf12b571fb.pdf

 

 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§ 19. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora.

2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;

2) autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe albo artystyczne, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku polskim i angielskim;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w języku polskim i angielskim.

3. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora zwraca się oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 20. 1. Rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, wraz z listą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w formie elektronicznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora.

3.  Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji:

1) uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora;

2) listę recenzentów;

3) recenzje.

§ 21. Rada jednostki organizacyjnej może powołać, spośród jej członków posiadających tytuł profesora, zespół w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 22. 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

2. W posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej.

§ 23. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz Centralnej Komisji.

 

 

KONTAKT w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr Anna Ślusarczyk
nr tel.:  12 683 12 24
email :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.