Ustawa z dnia 18 marca o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/92/13929/Dz._U._Nr_84__poz._455.pdf

 Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r.  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/35/15351/20110901_rozporzadzenie_MNiSW_dr_hab.pdf

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/44/15441/Dz._U._Nr_204__poz._1200.pdf

>  WZÓR WYKAZU PUBLIKACJI będących podstawą przygotowania analizy bibliometrycznej
     w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego - DOKTORA HABILITOWANEGO i PROFESORA