Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w AWF Kraków na podstawie:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

link do strony: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/ed398f904be58ec46edf99bf12b571fb.pdf 

 

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Doktorant powinien najpóźniej w ciągu szóstego semestru Studiów Doktoranckich wystąpić z wnioskiem o otworzenie przewodu doktorskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty składane w Dziale Nauki  (2 tygodnie przed zebraniem Rady Wydziału):

1. Wniosek do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem:

  • tematu rozprawy,
  • nazwiska proponowanego promotora, stopnia lub tytułu naukowego oraz miejsca jego podstawowego zatrudnienia
  • nazwiska proponowanego promotora pomocniczego

2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub magistra inżyniera;
3. Życiorys;
4. Informacja o zamierzonej rozprawie doktorskiej w ilości:

  • 34 egzemplarzy w wersji papierowej + [konspekt proponowanej pracy doktorskiej w wersji elektronicznej - w formacie Word ]- Wydział WFiS
  • 24 egzemplarzy w wersji papierowej + [konspekt proponowanej pracy doktorskiej w wersji elektronicznej – w formacie Word ]- Wydział RR

5. Wykaz publikacji(warunkiem koniecznym do otwarcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w przeszłości. Jeżeli kandydat nie otwierał przewodu doktorskiego – składa stosowne oświadczenie;
7. Opinia od przyszłego promotora;
8. W przypadku osoby niezatrudnionej w AWF w Krakowie, kandydat składa oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego;
9. Zgoda Komisji Bioetycznej na prowadzenie planowanych badań – Dotyczy tylko podań składanych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić :
- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego ; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z dnia 22 września 2011 r.
- wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 Uwagi:


Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu wszczęcie przewodu odbywa się przed Komisją powołaną przez Radę Wydziału.


Kolejna Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i  Sportu na podstawie wniosku Komisji podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego.

 

Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się przed Radą Wydziału.

Przed dopuszczeniem do publicznej obrony pracy doktorskiej doktorant składa Promotorowi pięć egzemplarzy rozprawy w wersji drukowanej wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim. Następnie Promotor przekazuje egzemplarze rozprawy wraz ze swoją opinią Dziekanowi.


Po wszczęciu przewodu, w dalszej kolejności doktorant przedkłada 5 egz. rozprawy doktorskiej Dziekanowi, zdaje 3 egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka obcego.


Po uzyskaniu pozytywnych recenzji od 2 recenzentów oraz dopuszczenia do obrony, zostaje wyznaczony termin obrony rozprawy doktorskiej. Obrona doktorska odbywa się przed Komisją wyznaczoną przez Radę Wydziału. Głosowanie o nadanie stopnia doktora podczas obrony wymagają zatwierdzenia przez Radę Wydziału.


KONTAKT w Dziale Nauki

mgr Anna Ślusarczyk
nr tel.:  12 683 12 24
email :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.