Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów:

 Ustawa z dnia 18 marca  2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/92/13929/Dz._U._Nr_84__poz._455.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

 

link do strony: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/ed398f904be58ec46edf99bf12b571fb.pdf

 

 

 

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

§ 19. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora.

2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1) oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;

2) autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe albo artystyczne, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku polskim i angielskim;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w języku polskim i angielskim.

3. Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora zwraca się oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 20. 1. Rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji uchwały, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, wraz z listą kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w formie elektronicznej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora.

3.  Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji:

1) uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora;

2) listę recenzentów;

3) recenzje.

§ 21. Rada jednostki organizacyjnej może powołać, spośród jej członków posiadających tytuł profesora, zespół w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

§ 22. 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

2. W posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej.

§ 23. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz Centralnej Komisji.

 

 

KONTAKT w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr Anna Ślusarczyk
nr tel.:  12 683 12 24
email :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach habilitacyjnych  na podstawie:

Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

link do strony: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/ed398f904be58ec46edf99bf12b571fb.pdf

 

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „habilitantem”, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.

2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.

3. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:

 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej;
 • autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;
 •  wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych albo dokumentację dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim;
 • informacje o:
  • osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
  • współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
  • działalności popularyzującej naukę.

4.  Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.

5.  Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku.Habilitantowi zwraca się oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej.

6. Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji.

7. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

8.  W przypadku gdy rada jednostki organizacyjnej, wskazana przez Centralną Komisję ( art. 18a ust. 3 nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, przewodniczący rady niezwłocznie informuje o tym Centralną Komisję.

9. Centralna Komisja, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od rady jednostki organizacyjnej informacji o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia tego postępowania.

10. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje Komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Komisja składa się z:

 • 4 członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki, o której mowa w pkt. 2,
 • 3 członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta wyznaczonych przez jednostkę, o której mowa w pkt. 2.

11. Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumentację osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

12. Rada jednostki organizacyjnej po otrzymaniu dokumentów z Centralnej Komisji zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej.

13. W terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci, o których mowa w pkt. 9 oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria, do których zalicza się :

- Dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej, części, albo jednotematyczny cykl publikacji,
- Zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne,
- Część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

14. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

15. Głosowanie o którym mowa w pkt. 12 na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przeprowadza się w trybie tajnym.

16.  Powołana komisja habilitacyjna, nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób, przy czym dla ważnego podjęcia uchwał jest konieczny udział przewodniczącego i sekretarza. Wśród członków komisji nie mogą być osoby, do których zachodzą wątpliwości co do ich bezstronności (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 września 2011 r. Dz. U. Nr 204 poz. 1200)

17. Obrady komisji habilitacyjnej mogą odbywać się w formie wideokonferencji, chyba że habilitant złoży wniosek o przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym art. 18a ust. 9 ustawy).

18. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Komisja habilitacyjna powiadamia habilitanta o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.

19. Członkowie komisji habilitacyjnej mogą uczestniczyć w formie wideokonferencji w rozmowie z habilitantem.

20. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuję uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

21. Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.

22. Rozbieżność pomiędzy opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami jednostki organizacyjnej, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego, mogą stanowić przesłankę dla Centralnej Komisji do podjęcia działań określonych w art. 9 ust.1-3 ustawy.

23. W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego albo artystycznego stanowiącego część pracy zbiorowej ubiega się w tej samej jednostce organizacyjnej więcej niż jeden habilitant, uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności w postępowaniu habilitacyjnym podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

24. Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ogłasza się, wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

25. Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ogłasza się, wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

26. Kierownicy jednostek organizacyjnych przesyłają do Centralnej Komisji w formie elektronicznej i według odpowiednich wzorów zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

 

 

KONTAKT w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą

mgr Anna Ślusarczyk
nr tel.:  12 683 12 24
email :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ustawa z dnia 18 marca o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/92/13929/Dz._U._Nr_84__poz._455.pdf

 Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r.  w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/35/15351/20110901_rozporzadzenie_MNiSW_dr_hab.pdf

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 wrzesnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/44/15441/Dz._U._Nr_204__poz._1200.pdf

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w AWF Kraków na podstawie:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

link do strony: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_11/ed398f904be58ec46edf99bf12b571fb.pdf 

 

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Doktorant powinien najpóźniej w ciągu szóstego semestru Studiów Doktoranckich wystąpić z wnioskiem o otworzenie przewodu doktorskiego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty składane w Dziale Nauki  (2 tygodnie przed zebraniem Rady Wydziału):

1. Wniosek do Dziekana Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem:

 • tematu rozprawy,
 • nazwiska proponowanego promotora, stopnia lub tytułu naukowego oraz miejsca jego podstawowego zatrudnienia
 • nazwiska proponowanego promotora pomocniczego

2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub magistra inżyniera;
3. Życiorys;
4. Informacja o zamierzonej rozprawie doktorskiej w ilości:

 • 34 egzemplarzy w wersji papierowej + [konspekt proponowanej pracy doktorskiej w wersji elektronicznej - w formacie Word ]- Wydział WFiS
 • 24 egzemplarzy w wersji papierowej + [konspekt proponowanej pracy doktorskiej w wersji elektronicznej – w formacie Word ]- Wydział RR

5. Wykaz publikacji(warunkiem koniecznym do otwarcia przewodu jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
6. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w przeszłości. Jeżeli kandydat nie otwierał przewodu doktorskiego – składa stosowne oświadczenie;
7. Opinia od przyszłego promotora;
8. W przypadku osoby niezatrudnionej w AWF w Krakowie, kandydat składa oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego;
9. Zgoda Komisji Bioetycznej na prowadzenie planowanych badań – Dotyczy tylko podań składanych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić :
- certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego ; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z dnia 22 września 2011 r.
- wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 Uwagi:


Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu wszczęcie przewodu odbywa się przed Komisją powołaną przez Radę Wydziału.


Kolejna Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i  Sportu na podstawie wniosku Komisji podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego.

 

Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej wszczęcie przewodu doktorskiego odbywa się przed Radą Wydziału.

Przed dopuszczeniem do publicznej obrony pracy doktorskiej doktorant składa Promotorowi pięć egzemplarzy rozprawy w wersji drukowanej wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim. Następnie Promotor przekazuje egzemplarze rozprawy wraz ze swoją opinią Dziekanowi.


Po wszczęciu przewodu, w dalszej kolejności doktorant przedkłada 5 egz. rozprawy doktorskiej Dziekanowi, zdaje 3 egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dodatkowej oraz języka obcego.


Po uzyskaniu pozytywnych recenzji od 2 recenzentów oraz dopuszczenia do obrony, zostaje wyznaczony termin obrony rozprawy doktorskiej. Obrona doktorska odbywa się przed Komisją wyznaczoną przez Radę Wydziału. Głosowanie o nadanie stopnia doktora podczas obrony wymagają zatwierdzenia przez Radę Wydziału.


KONTAKT w Dziale Nauki

mgr Anna Ślusarczyk
nr tel.:  12 683 12 24
email :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie