Dofinansowywane działania:

  • spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji,
  • prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji,
  • media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada,
  • działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

Inne obszary działalności Fundacji:

  • badania naukowe z zakresu wiedzy o Europie Środkowej i Wschodniej;
  • konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej;
  • projekty edukacyjne na rzecz ochrony środowiska;
  • działania na rzecz wspierania kontaktów gospodarczych - projekty edukacyjne, seminaria i konferencje;
  • działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Projekty wspierane przez Fundację muszą być realizowane na terytorium Polski i/lub Niemiec. Maksymalna dotacja FWPN od 1.1.2010 r. wynosi 80.000 PLN lub 20.000 €. Jednocześnie dotacja może stanowić najwyżej 60% kosztów całkowitych projektu. Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznawania zarejestrowanym płatnikom podatku VAT dotacji w kwocie netto. Środki przyznane przez Fundację nie są związane z rokiem budżetowym.

Do uzyskania dotacji niezbędna jest wyrażona na piśmie gotowość do współpracy partnera niemieckiego (bądź polskiego, jeśli wnioskodawca jest niemiecki).

Wnioski należy składać w biurze FWPN w wymienionych powyżej terminach nie później niż 4 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna wysokość dotacji: 50 tys. PLN

Termin składania wniosków:
1 - 2 lipca 2010
1 - 2 września 2010
2 - 3 listopada 2010
Wnioski należy składać w biurze FWPN w wymienionych powyżej terminach nie później niż 4 miesiące przed terminem imprezy lub wydaniem publikacji.

Wnioski terminowe do 10.000 zł (lub równowartości tej kwoty w euro) mogą być składane na bieżąco, jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem imprezy.

Więcej informacji na stronie: http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&category=20