Zakres obowiązków Działu wg obowiązującego „Regulaminu organizacyjnego AWF w Krakowie”

 • obsługę biurową działalności Prorektora ds. Nauki w zakresie: planowania, ewidencji, kontroli i sprawozdawczości rozwoju nauki na Uczelni,
 • kreowania polityki naukowej i osobowej przez Prorektora ds. Nauki,
 • obsługę biurową i rachunkową działalności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni w zakresie: realizacji uczelnianych badań w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego i rozwoju młodych naukowców,
 • pozyskiwania i realizacji grantów MNiSzW , Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • pozyskiwania i realizacji grantów europejskich („unijnych programów badawczych”),
 • sprzedaży usług badawczych,
 • pozyskiwania środków na rzecz rozwoju nauki z innych źródeł niż MNiSzW oraz Unia Europejska,
 • przygotowywanie i ewidencja umów dotyczących prac naukowo-badawczych,
 • prowadzenie ewidencji projektów badań naukowych pracowników Uczelni, prac naukowo-badawczych, grantów przyjętych do realizacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prowadzenie ewidencji i opracowywanie kosztorysów rzeczowo-finansowych prac naukowo-badawczych planowanych do realizacji w danym roku,
 • koordynowanie i monitorowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych
  w katedrach i zakładach,
 • prognozowanie możliwości realizacji prac i sterowanie działalnością naukowo-badawczą na Uczelni oraz działalność sprawozdawcza w tym zakresie,
 • monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań przeznaczonych do rozliczeń finansowych realizowanych badań; opracowywanie projektów porozumień i umów krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z rozwojem, promocją i kształceniem kadr naukowych (doktoraty, habilitacje, profesury),
 • sprawozdawczość związana z kształceniem kadr naukowych; prowadzenie dokumentacji związanej z oceną parametryczną Uczelni oraz kategoryzacją naukową Wydziałów,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością z działalności naukowo-badawczej Uczelni dla potrzeb MNiSzW, GUS oraz władz Uczelni.
 • obsługę biurową działalności Uczelni w zakresie kształcenia i promocji rozwoju kadr naukowych na poziomie:doktora,doktora habilitowanego,profesora,doktora honoris causa,
 • przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora,
 • monitorowanie przebiegu realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadaniem tytułu doktora honoris causa i honorowego profesora Uczelni.
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem stypendiów
  i urlopów doktoranckich i habilitacyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej kierowania prac do czasopism z Listy Filadelfijskiej oraz monitorowanie dynamiki rozwoju prac publikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej,
 • prowadzenie rejestru zwrotu kosztów publikacji dla pracowników naukowo-dydaktycznych za publikacje artykułów naukowych.
 • obsługę biurową i rachunkową wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na międzynarodowe staże, konferencje, sympozja naukowe oraz narady,
 • Obsługa biurowo-rachunkowa konferencji naukowych (opłaty konferencyjne, prowadzenie rejestru wyjazdów konferencyjnych, opisywanie faktur za uczestnictwo w konferencjach),
 • obsługę biurową i rachunkową  zagranicznych wyjazdów służbowych władz Uczelni,
 • opracowywanie projektów planów wydawniczych, wysokości nakładów i ich realizacji oraz sprawozdawczości z wykonania tych planów i przedstawienie ich do akceptacji przez Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Uczelni,
 • sporządzanie uczelnianego planu wydawniczego i przedstawienie go Kolegium Redakcyjnemu Wydawnictw Uczelni, nadzór nad jego realizacją, prowadzenie ewidencji wydawnictw oraz kontroli ich dystrybucji,
 • zawieranie umów z autorami lub recenzentami,
 • zlecanie opracowywania pisemnych recenzji wydawniczych, prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji z autorami, recenzentami, tłumaczami itp.,
 • współudział przy opracowywaniu wszelkich wydawnictw typu informacyjnego, składów osobowych, folderów oraz wydawnictw o charakterze porządkowo-administracyjnym,
 • przygotowywanie projektów umów autorskich,
 • inne prace wydawnicze – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • prowadzenie prac o charakterze techniczno-wydawniczym oraz adiustację literacką przyjętych przez Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Uczelni prac do druku,
 • prowadzenie prac nad poprawą szaty graficznej wydawnictw uczelnianych,
 • zlecanie prac poligraficznych na zewnątrz we współpracy z Sekcją Zamówień  Publicznych,
 • realizację obowiązkowej wysyłki wydawnictw Uczelni – zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowej sprawie,
 • współdziałanie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i techniczno-produkcyjnych pracowni DTP,
 • opracowywanie sprawozdawczości i statystyki z pracy wydawnictwa,
 • opracowywanie projektów organizacji spraw związanych z wydawnictwami Uczelni oraz prowadzenie magazynu wydawnictw,
 • obsługę administracyjną Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Uczelni
 • obsługę biurowo-rachunkową współpracy zagranicznej Uczelni w zakresie:
 • nawiązywania kontaktów, współpracy i umów z zagranicznymi z Uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami międzynarodowymi, w ramach umów zawartych przez uczelnię na rzecz rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych  AWF  w Krakowie,
 • przygotowania i ewidencjonowania umów o bezpośredniej współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi, gospodarczymi, sportowymi etc.,
 • organizacji pobytu gości zagranicznych w AWF w Krakowie (zaproszeni goście, visiting professor) oraz zagranicznych służbowych wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych i władz Uczelni,
 • przygotowywanie listów intencyjnych; nawiązanie współpracy z uczelniami i organizacjami zagranicznymi oraz dokumentacji potrzebnej do podpisywania umów miedzy uczelniami zagranicznymi,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze współpracą z uczelniami zagranicznymi, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi w ramach zawartych przez Uczelnię umów,
 • organizacja wymiany międzynarodowej kadry naukowej,
 • obsługa wyjazdów zagranicznych władz Uczelni,
 • organizacja pobytu gości zagranicznych we współpracy z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej, w tym wizyty profesorów zagranicznych,
 • promocja zagraniczna Uczelni,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych dla doktorantów i gości zagranicznych Uczelni,
 • obsługa doktorantów zagranicznych studiujących na Uczelni,