O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy:

    • posiadają stopień naukowy doktora,
    • składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, przy czym okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w następujących przypadkach:

- kandydatów, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych;

- kandydatek, które urodziły lub przysposobiły dziecko - na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie.

  • posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego).

Średnia wysokość stypendiów odpowiada wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata ośrodku i wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą.
 
 
więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb