Stypendia przeznaczane są dla doktorantów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego
Stypendia mają zachęcać młodych zdolnych absolwentów studiów magisterskich z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych zgodnych z obszarami strategicznego rozwoju określonymi w RSI , do podejmowania oraz ukończenia nauki na studiach doktoranckich.


RSI wyróżnia następujące obszary strategicznego rozwoju:
Środowisko:
• Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym,
• Infrastruktura techniczna i transport,
• Ochrona środowiska i krajobrazu,
• Energetyka odnawialna,
Przemysł
• Inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi,
• Technologie i techniki w inżynierii chemicznej,
• Technologie i techniki w budownictwie,
Zdrowie i żywność
• Ochrona zdrowia - przemysł uzdrowiskowy , rekreacja, turystyka,
• Technologie medyczne,
• Biologia i Biotechnologia,
Wiedza i komunikacja
• Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji,
• Technologie i techniki informacyjne,

8 listopada 2010r. ruszył kolejny nabór wniosków na stypendia DOCTUS. Przyjmowanie wniosków potrwa do 8 grudnia 2010r. Wniosek (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz tożsama wersja elektroniczna) wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
VII piętro, pokój nr 706 i 707

Stypendium będzie przydzielane na czas trwania studiów doktoranckich tj. na okres trzech lat od października do września następnego roku z pominięciem lipca i sierpnia.
Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie, kwota jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o stypendium?
Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:
1. uzyskał wpis na II rok studiów doktoranckich z zakresu dziedziny nauki i dyscypliny naukowej wpisujących się w obszary strategicznego rozwoju określone w RSI, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową,
2. w roku akademickim, na który przeprowadzany jest nabór wniosków rozpoczyna naukę na II roku studiów doktoranckich,
3. posiada obywatelstwo Unii Europejskiej,
4. w chwili składania wniosku, stale zamieszkuje na terenie Województwa Małopolskiego,
5. ukończyła studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym
6. nie korzystał i nie będzie korzystał ze środków pochodzących z PO KL, Poddziałanie 8.2.2 w ramach projektu realizowanego w innym województwie,
7. wypełnił i złożyła poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie stypendium, zgodnie z par. 6 Regulaminu, Wniosek o którym mowa w par. 1 ust. 17 wraz z załącznikami.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.stypendia.mcp.malopolska.pl/Aktualnosci/Nabor_wnioskow_2009,199.html

Dodatkowych informacji udziela
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zespół ds. stypendiów
tel: (012) 37 69 162Tel/fax: (012) 37 69 163
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.